Powrót

Polityka Prywatności

1. Administratorem danych osobowych w serwisie koksztys.pl jest Koksztys S.A. z siedzibą we Wrocławiu NIP 899-25-72-748, ul. Objazdowa 50, 54-413 Wrocław.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z nim możliwy jest pod adresem daneosobowe@koksztys.pl . Pełni on funkcję Inspektora dla pozostałych spółek z grupy Koksztys, tj.:
– Koksztys Biuro sp. z o.o. – ul. Objazdowa 50, 54-413 Wrocław, NIP 8971683193
– Koksztys 99 Sp. z o.o. – ul. Objazdowa 50, 54-413 Wrocław, NIP 8992748584
– ISI Wierzytelności sp. o.o. – ul. Objazdowa 50, 54-413 Wrocław, NIP 8992737830
– Koksztys Ubezpieczenia sp. o.o. – ul. Objazdowa 50, 54-413 Wrocław, NIP 8992744793
3. Przetwarzanie danych w przypadku wypełnienia formularza kontaktowego lub formularza bloga odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a zatem w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy lub w celu wykonania umowy świadczenia usługi serwisu internetowego. Zakres przetwarzanych danych określony jest treścią kierowanych przez użytkownika serwisu zapytań, ale obejmuje co najmniej dane wymagane w formularzu – imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej.
4. Przetwarzanie danych użytkownika w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie newslettera odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zakres przetwarzanych danych obejmuje imię, nazwisko, firma, adres poczty elektronicznej.
5. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, ale pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez ponowne wypełnienie formularza.
6. Dane użytkownika mogą być przekazywane innym spółkom z grupy Koksztys, a to m.in.: Koksztys Biuro Sp. z.o.o, Koksztys99 Sp. z o.o.,  a także podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla Koksztys, np. BeSpoke Chat Sp. z o.o. świadcząca usługę wirtualnego czatu w serwisie koksztys.pl.
7. Wypełnienie formularza oznacza przesłanie danych osobowych znajdujących się w treści formularza, do Koksztys S.A. Dane będą przetwarzane przez Koksztys S.A. w celu podjęcia wobec przesłanego formularza lub zamówienia online niezbędnych działań związanych z przekazaniem informacji, sprzedażą i marketingiem usług Administratora lub podmiotów w imieniu których działa.
8. Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który administrator zobowiązany jest przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody nie dłużej niż do czasu jej odwołania.
9. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika i zapewnia, że dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.