Blog Koksztys
Zmienili Ci hotel? Sprawdź jakie masz prawa

W okresie wakacyjnym przy planowaniu wymarzonego urlopu często korzystamy z usług biur podróży. Jednak wymarzone wakacje mogą okazać się nieco inne niż te wyśnione na podstawie zdjęć z reklamowych broszur. Niekiedy po przyjeździe na docelowe miejsce naszej podróży może czekać nas niespodzianka w postaci zmiany hotelu, w którym mieliśmy zostać zakwaterowani. O ile nie przeszkadzać nam będzie gdy zamiast 4-gwiazdkowego hotelu zostaniemy zakwaterowani w 5-gwiazdkowym hotelu ze spa, tak zdecydowanie bardziej będziemy rozczarowani taką zmianą, jeżeli zamiast okazałego hotelu 5-gwiazdkowego tuż przy plaży, trafimy do 4-gwiazdkowego hotelu na obrzeżach miasta.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych organizator imprezy turystycznej może zmienić istotne warunki umowy z Klientem przed wyjazdem, jeżeli jest do tego zmuszony z przyczyn niezależnych od niego. W takiej sytuacji, organizator jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym klienta, który to powinien ustosunkować się – albo przyjąć proponowaną zmianę umowy lub odstąpić od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej. Jeżeli klient zdecydował się odstąpić od umowy lub jeżeli organizator odwołał imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od klienta, klient ma prawo, według swojego wyboru wziąć udział w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie albo żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń. Warto dodać, że w razie odwołania wyjazdu, Klient ma prawo domagać się odszkodowania, jeśli poniósł szkodę w związku z niewykonaniem umowy przez biuro podróży. Odszkodowanie to nie zostanie przyznane, jeżeli niewykonanie umowy przez organizatora było spowodowane działaniem siły wyższej lub zgłoszeniem się mniejszej liczny uczestników niż liczba minimalna określona w umowie, a organizator powiadomił o tym Klienta na piśmie w uzgodnionym terminie.

Jednak co w sytuacji, kiedy o zmianie hotelu dowiadujemy się dopiero, kiedy dotrzemy na miejsce planowanej podróży?

Organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie: działaniem lub zaniechaniem klienta lub działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą. Wymienione przyczyny wyłączenia odpowiedzialności nie zwalniają jednak biura podróży od obowiązku udzielenia pomocy podróżującym w czasie trwania wycieczki.

Umowa w sposób dokładny i zrozumiały powinna określać m.in. cenę albo sposób jej ustalenia, miejsce pobytu lub trasę imprezy, rodzaj transportu, położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania, ilości posiłków, programu zwiedzania, kwotę lub procentowy udział zaliczki w cenie imprezy turystycznej lub usługi turystycznej oraz termin zapłaty całej ceny, termin powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej lub usługi turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja usług jest uzależniona od liczby zgłoszeń, podstawy prawne umowy i konsekwencje prawne wynikające z umowy, ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej.

Jeżeli o zmianie miejsca zakwaterowania zostaniemy poinformowani po rozpoczęciu podróży, powinniśmy niezwłocznie złożyć pisemne zawiadomienie do pilota lub rezydenta wycieczki, aby potwierdzono nam zgłoszenie nieprawidłowości. Ponadto, możemy złożyć reklamację, w której zawrzemy informacje o uchybieniach, a także określimy wysokość kwoty żądanej tytułem odszkodowania. Reklamację możemy złożyć najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zakończenia podróży. Do pisma reklamacyjnego warto załączyć zdjęcia hotelu, aby udokumentować, że hotel, w którym nas zakwaterowano odbiegał standardem, lokalizacją itp. od miejsca zakwaterowania, które wykupiliśmy. Organizator wycieczki w terminie 30 dni od dnia otrzymania naszej reklamacji powinien ustosunkować się do niej. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji, organizator jest obowiązany pisemnie uzasadnić przyczyny odmowy. .Jeżeli organizator turystyki nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji, złożonej w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną.

Justyna Nykiel

prawnik Kancelaria Koksztys

Powrót

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012