Blog Koksztys
Zmiany w prawie o usługach turystycznych

Wydłużenie czasu na składanie reklamacji i zasady odstąpienia od umowy. Już 1 lipca 2018 r. wejdzie w życie Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, która częściowo zmieni i zastąpi obowiązujące przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.

 

Konieczność wprowadzenia zmian wynika z unijnej dyrektywy. Celem regulacji było stworzenie spójnych i jednolitych rozwiązań prawnych dla wszystkich podmiotów funkcjonujących na rynku usług turystycznych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wdrożenie dyrektywy wywołuje przede wszystkim zmiany w ustawie o usługach turystycznych. Głównym celem tych zmian jest lepsza ochrona podróżnych i klientów sektora turystycznego.

 

Zmianie ulegnie dotychczasowy termin na składnie reklamacji przez klientów. Obecnie, zgodnie z art. 16b ust. 3 Ustawy o usługach turystycznych klient może złożyć reklamację do organizatora wycieczki w ciągu 30 dni po zakończeniu imprezy turystycznej. Organizator ma taki sam termin na ustosunkowanie się do reklamacji. Na mocy nowej ustawy o imprezach turystycznych powiązanych usługach turystycznych termin na zareklamowanie usługi lub imprezy turystycznej będzie przysługiwał w ciągu trzech lat od jej zakończenia. Ustawa znacznie wydłuży okres, w którym klient ma prawo do złożenia reklamacji, jednak znacząco skróci też czas przedawnienia takich roszczeń. Obecnie okres przedawnienia roszczeń klientów wynosi 10 lat.

 

Pozostaną przepisy dające możliwości podwyższenia ceny imprezy turystycznej jedynie wówczas, gdy wzrosną określone koszty (na przykład koszty paliwa), a umowa wyraźnie to przewiduje. Ponadto nie zmieni się regulacja ograniczająca możliwość podwyżki ceny później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jednak zmiany obejmą zasady rezygnacji z umowy. Zwiększenie ceny imprezy turystycznej o więcej niż 8 % od ceny dotychczasowej spowoduje, że klient będzie miał prawo odstąpić od umowy. W takiej sytuacji klientowi zostaną zwrócone wszystkie wpłacone dotychczas przez niego środki. Organizator będzie mógł zaproponować ofertę porównywalną.

 

Ponadto pod rządami nowej ustawy Klient otrzyma również prawo do rezygnacji z imprezy turystycznej w przypadku nieprzewidzianych okoliczności. Ustawa wskazuje, że okoliczności te to „nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności występujące w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej”. Definicja ustawowa wskazuje, że „należy przez to rozumieć sytuację pozostającą poza kontrolą strony powołującej się na taką sytuację, której skutków nie można było uniknąć, nawet gdyby podjęto wszelkie rozsądne działania”. Podkreślić jednak należy, że w przypadku zajścia takich okoliczności, klientowi nie będzie przysługiwać odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niezgodność z umową, a jedynie roszczenie o zwrot dokonanych wpłat z tytułu imprezy turystycznej.

 

Co ważne, w przypadku wystąpienia ww. okoliczności klient w każdej chwili tj. aż do rozpoczęcia wykonywania usługi turystycznej, będzie uprawniony do rezygnacji z niej otrzymując jednocześnie całkowity zwrot kosztów.

 

Gdy nie zajdą nadzwyczajne okoliczności, o których powyżej mowa, zgodnie art. 47 ust. 2 Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych podróżny może odstąpić od umowy o w każdym czasie przed jej rozpoczęciem, z zastrzeżeniem, że organizator turystyki może zobowiązać klienta do opłaty za taką rezygnację. W przypadku, gdy w umowie nie zostały określone opłaty za odstąpienie, wysokość tej opłaty winna odpowiadać cenie imprezy turystycznej pomniejszonej o zaoszczędzone koszty organizatora na skutek niewykonania umowy bądź opłata ta powinna zostać obniżona o wpływy z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych.

 

Malwina Kunaj
Prawnik
Kancelaria Koksztys

Powrót

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012