Blog Koksztys
ZMIANA WYSOKOŚCI MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA

Od 1 stycznia 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do 2.100 zł. Jest to o 100 zł więcej w porównaniu z minimalnym wynagrodzeniem za pracę obowiązującym w 2017 roku. Wzrosła również minimalna stawka godzinowa, która od dnia 1 stycznia 2018 r. wynosi 13,70 zł. W 2017 roku było to 13 zł. Zmiany zostały wprowadzone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018r. (Dz. U. poz. 1747).

Minimalna stawka godzinowa określa wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi. Ma ona więc zastosowanie do umowy zlecenia (art. 734 Kodeksu cywilnego) oraz umowy o świadczenie usług (art. 750 Kodeksu cywilnego)
Wysokość minimalnej stawki godzinowej jest corocznie waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wysokość wynagrodzenia za pracę pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:
1) nagrody jubileuszowej;
2) odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;
3) wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;
4) dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wpływa również na wysokość innych świadczeń. Wzrost płacy minimalnej wpłynie zatem również na wzrost:
1. wynagrodzenia za przestój (art. 81 § 1 Kodeksu pracy) – które nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę,
2. wynagrodzenia za miesiąc, w którym pracownik nie świadczy pracy (art. 129 § 5 Kodeksu pracy) – jeżeli w danym miesiącu, ze względu na rozkład czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, pracownik nie ma obowiązku wykonywania pracy, przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę,
3. dodatku za pracę w porze nocnej (art. 1518 § 1 Kodeksu pracy) – pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę,
4. odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu (art. 183d Kodeksu pracy) – osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę
5. odszkodowania dla pracownika wobec którego stosowany był mobbing (art. 943 § 4 Kodeksu pracy) – pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę
6. odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy (art. 8 ust. 4 ustawy z 13.03.2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników) – wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę,
7. kwot wolnych od potrąceń w 2018 r. (art. 871 Kodeksu pracy) – wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:
1) minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
2) 75% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;
3) 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 Kodeksu pracy
8. minimalnej podstawy zasiłku (art. 45 ust. 1 ustawy z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa) – podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia.
Wysokość minimalnego wynagrodzenia, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej, Rada Ministrów ogłasza w terminie do dnia 15 września każdego roku.

Powrót

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012