Blog Koksztys
Zamelduj się nie wychodząc z domu

Pod koniec 2017 r. Rada Ministrów na posiedzeniu rządu przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 2286) , który został przedłożony przez szefa MSWiA. Przyjęcie nowelizacji o ewidencji ludności spowodowało utrzymanie obowiązku meldunkowego, który miał zostać zniesiony wraz z początkiem 2018 r. Oznacza to, że od 1 stycznia 2018 roku obowiązek meldunkowy nadal obowiązuje.

Istnienie obowiązku meldunkowego uzasadniane jest potrzebą gromadzenia danych o miejscu zamieszkania w celu realizacji konstytucyjnych i ustawowych zadań oraz obowiązków administracji wobec obywatela. Uznano również, że obowiązek ten ma istotne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, zwłaszcza przy uwzględnieniu obecnej sytuacji geopolitycznej w Europie. Ponadto, jako argument przemawiający za zasadnością pozostawienia obowiązku meldunkowego jest również wskazywana większa skuteczność realizacji zadań państwa, takich jak organizacja wyborów, wypłaty emerytur czy rent, a także organizacja opieki społecznej.

Nowością w zakresie obowiązku meldunkowego jest możliwość dokonania zameldowania się za pomocą Internetu. E-meldunek to bezpłatna usługa, za pomocą której można uczynić zadość obowiązkowi meldunkowemu bez konieczności wizyty w urzędzie.

Do czasu wejścia w życie zmian w Ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, można było dokonać jedynie wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego oraz zgłoszenia wyjazdu poza granice Polski i powrotu z wyjazdu zagranicznego. Dopiero zmiany w Ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, w szczególności zmiana w zakresie art. 24 ust. 5, które obowiązują od 1 stycznia 2018 r. umożliwiają dokonanie zameldowania w formie elektronicznej.

E-meldunek już działa

W związku ze zmianami dotyczącymi obowiązku meldunkowego warto wiedzieć, że można dochować obowiązku meldunkowego bez wychodzenia z domu.

Obywatel polski, który chce dokonać zameldowania, zarówno w formie tradycyjnej – we właściwym urzędzie, jak i w formie elektronicznej, musi przedstawić potwierdzony przez właściciela lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, dokument, który potwierdzi tytuł prawny tego właściciela lub innego podmiotu do lokalu.

Dokonanie obowiązku meldunkowego w formie elektronicznej polega dokonaniu zdalnie czynności w postaci złożenia e – formularza wraz z potrzebnymi dokumentami, np. tytułem prawnym, w postaci elektronicznej. W sytuacji, gdy przedłożenie dokumentu w formie elektronicznej nie będzie możliwe (np. właściciel nie posiada podpisu elektronicznego), dopuszczone zostało dołączenie odwzorowania cyfrowego (skanu) tego dokumentu.

W przypadku, gdy organ gminy poweźmie uzasadnione wątpliwości, co do prawdziwości takiego dokumentu, ma prawo do zażądania okazania oryginału dokumentu.

Malwina Kunaj
Prawnik
Kancelaria Koksztys

Powrót

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012