Blog Koksztys
Zaczęły obowiązywać przepisy o podzielonej płatności, czyli tzw. split payment

Mechanizm ten polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę zostaje podzielona na dwie kwoty: kwotę netto oraz kwotę pokrywającą podatek VAT. Zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto trafia na rachunek bankowy dostawcy, a pozostałe środki odpowiadające wartości podatku od towarów i usług wpływają na odrębny rachunek VAT. Nabywca dokonuje jednego specjalnego przelewu (udostępnionego przez bank), a rozdzielenie płatności następuję automatycznie.

Stosowanie tej metody rozliczeń jest dobrowolne, jednak celem resortu finansów jest, aby do 2019 r. stało się obligatoryjne. Na razie to nabywca ma prawo zdecydować czy dokona przelewu w tradycyjny sposób, czy też skorzysta z mechanizmu split payment, a dostawca, który wystawia fakturę, może sprzeciwić się stosowaniu tego rozwiązania jedynie w drodze postanowień umownych.

Należy pamiętać, że split payment dotyczy wyłącznie transakcji pomiędzy przedsiębiorcami, nie ma zaś zastosowania w przypadku zakupów dokonywanych przez konsumentów.

Swoboda w dysponowaniu środkami znajdującymi się na rachunku VAT jest bardzo ograniczona, bowiem znajdujące się na koncie pieniądze można wykorzystywać wyłącznie na dwa sposoby: płacąc podatek VAT za nabywane towary i usługi swoim dostawcom (korzystającym z mechanizmu podzielonej płatności) lub przeznaczając je na swoje zobowiązania podatkowe z tytułu VAT wobec urzędu skarbowego.

Korzyści płynące ze stosowania tzw. split payment to przede wszystkim zwrot nadwyżki podatku w przyspieszonym terminie do – 25 dni (dla pozostałych wynosi 60 dni), niestosowanie sankcji określonych w art. 112b oraz art. 112c ustawy o VAT oraz przepisów o odpowiedzialności solidarnej określonych w dziale Xa ustawy VAT.

Ponadto, na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego może w drodze postanowienia wyrazić zgodę na przekazanie środków gromadzonych na rachunku VAT na wskazane przez niego konto bankowe. Krytykowany jest jednak termin przewidziany w ustawie dla organu na wydanie takiego pozwolenia, który może wynieść aż do 60 dni.

Maja Urbańczyk
Prawnik
Kancelaria Koksztys

Powrót

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012