Blog Koksztys
UPROSZCZONA PROCEDURA PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKE Z O.O.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (dalej k.s.h.) Spółka jawna (…) może być przekształcona w inną spółkę prawa handlowego  tzw. spółkę przekształconą. Ogólne przepisy regulujące przekształcanie spółek zostały zawarte w przepisach od art. 551 – 570 k.s.h. Natomiast szczegółowe uregulowania dotyczące przekształcenia spółki osobowej (którą jest spółka jawna) w spółkę kapitałową (spółkę z o.o.) zostały zawarte w art. 571 i 572 k.s.h.

 

Mając na uwadze dyspozycję art. 571 k.s.h, należy wskazać, iż można przekształcić spółkę osobową w spółkę kapitałową, jeżeli za przekształceniem wypowiedzieli się wszyscy wspólnicy. Ponadto należy wskazać, iż zgodnie z art. 572 k.s.h. w przypadku przekształcenia spółki jawnej została przewidziana możliwość przeprowadzenia uproszczonej procedury przekształcenia. Zgodnie z powyższym przepisem, możliwe jest przekształcenie spółki jawnej w spółkę kapitałową jeśli wszyscy wspólnicy spółki jawnej prowadzili sprawy spółki. W takiej sytuacji nie ma konieczności stosowania przepisów art. 557-561 k.s.h., zgodnie z którymi trzeba przeprowadzić rozbudowaną procedurę. W przypadku skróconej procedury przekształceniowej, wspólnicy przede wszystkim zwolnieni są z następujących obowiązków:

 1. sporządzenia planu przekształcenia, który jest przewidziany art. 557 i 558 § 1 k.s.h.;
 2. zawiadamiania wspólników o zamiarze powzięcia uchwały w sprawie przekształcenia, wynikający z art. 560 k.s.h.
 3. obowiązku wyłożenia do wglądu wspólników dokumentacji przekształceniowej.

 

Uproszczona procedura przekształcenia spółki jawnej w spółkę kapitałową wynikającą z dyspozycji art. 572 k.s.h.

Procedura uproszczona przekształcenia spółki jawnej w spółkę kapitałową, przewiduje iż nie ma obowiązku sporządzania zgodnie z art. 557 k.s.h. planu przekształcenia, natomiast wymagane są dokumenty, które zostały uregulowane w art. 558 § 2 k.s.h.:

 • projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki;
 • projekt umowy albo statutu spółki przekształconej,
 • wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej (spółki jawnej)
 • sprawozdanie finansowe sporządzone przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe (z uwzględnieniem art. 101 KSH w przypadku spółki jawnej, która nie prowadzi ksiąg rachunkowych).

W przypadku uproszczonego postepowania przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową powyższe dokumenty, które w procedurze zwykłej stanowią załącznik do planu przekształcenia, powinny zostać obligatoryjnie sporządzone.

 

Jednym z dokumentów jest projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki. Przedmiotowa uchwała powinna w szczególności zawierać:

 1. typ spółki, w jaki sp. j. zostaje przekształcona,
 2. wysokość kapitału zakładowego,
 3. wysokość kwoty przeznaczonej na wypłaty dla wspólników nieuczestniczących w spółce przekształconej,
 4. zakres praw przyznawanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w spółce przekształconej, jeżeli zostały przewidziane.
 5. nazwiska i imiona członków zarządu przekształconej spółki kapitałowej;
 6. zgodę na brzmienie umowy lub statutu spółki przekształconej.

 

Z kolei projekt umowy lub statutu spółki przekształconej, powinien zostać sporządzony zgodnie z wymogami dla danego typu spółki przekształconej. W przypadku przekształcenia w spółkę z o.o., powinien wypełniać wymogi przewidziane w art. 157 k.s.h.

 

Kolejnym istotnym dokumentem jest wycena składników majątku spółki przekształcanej. Składniki majątku spółki (aktywa i pasywa) powinny zostać poddane wycenie przeprowadzonej przez biegłego rewidenta. Zgodnie z dyspozycją art. 559 k.s.h. biegły rewident powinien zostać wyznaczony przez sąd. Jednakże co do sposobu wyznaczenia biegłego rewidenta należy wskazać, iż w doktrynie funkcjonują dwa sporne poglądy, kto powinien wyznaczyć biegłego rewidenta ze względu na wyłączenie przepisów art. 551 – 570 k.s.h.

Zgodnie z pierwszym stanowiskiem prezentowanym przez A. Witosza, obowiązek wyznaczenia biegłego rewidenta przez sąd rejestrowy właściwy dla według siedziby spółki przekształcanej na wniosek spółki został wyłączony przez art. 572 k.s.h. Opozycyjny pogląd prezentuje A. Szumański  (w: Sołtysiński, Szajkowski, Szumański, Szwaja, Komentarz KSH, t. 4, 2012, s. 1224, Nb 7). Zgodnie z nim konieczne jest zbadanie wyceny aktywów i pasywów spółki przez biegłego rewidenta powołanego przez sąd rejestrowy. Wydaje się, że słuszne jest stanowisko prezentowane przez A. Szumańskiego, gdyż uproszczenie procedury przekształcenia dotyczy tylko czynności wymienionych w art. 557–561 KSH i nie obejmuje swoim zakresem kwestii wyznaczenia przez sąd biegłego do zbadania wyceny aktywów i pasywów spółki.

 

Sporządzenie sprawozdania finansowego ma na celu ustalenie wartości udziałów i majątku spółki. W związku z tym, iż w przypadku procedury uproszczonej nie ma obowiązku sporządzania planu przekształcenia uregulowanego w art. 557 § 1 k.s.h., sprawozdanie finansowe może być sporządzone na dowolny dzień, nie występuje w tej sytuacji wymóg „określonego dnia w miesiącu poprzedzającego przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia” (art. 558 § 2 pkt 4 w zw. z art. 558 § 1 pkt 1).

 

Agnieszka Wolszczak – Wiśniewska
Prawnik
Kancelaria Koksztys

 

 

Powrót

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012