Blog Koksztys
„Ulga na start”, czyli półroczne zwolnienie z ZUS dla nowych firm

Niebawem wejdzie w życie tzw. Konstytucja Biznesu, czyli pakiet ustaw, mających zreformować przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Jedną z kluczowych zmian będzie wprowadzenie „ulgi na start”, polegającej na możliwości skorzystania przez przedsiębiorcę ze zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia przez niego działalności. Projekt ustawy Prawo przedsiębiorców zakłada, że wspomniana ulga wejdzie w życie od 31 marca 2018 roku.

 

Przede wszystkim, należy podkreślić, że zwolnienie ze składek dotyczy osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmujących ją ponownie po upływie 60 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia i obejmuje pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności. Okres ten należy liczyć od momentu wykonania pierwszej czynności związanej bezpośrednio z przedmiotem zadeklarowanej działalności gospodarczej.

 

Skorzystanie z ulgi na start jest fakultatywne, co oznacza że przedsiębiorca może w każdej chwili z niej zrezygnować, poprzez dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.

 

Należy pamiętać, że ulga pozwala na zwolnienie z obowiązkowego ubezpieczenia społecznego – emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego, nie zwalnia zaś z obowiązku zgłoszenia do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego i opłacania składki z tego tytułu. Trzeba mieć więc na uwadze, że przez okres zwolnienia z opłacania składek, przedsiębiorca będzie objęty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia, natomiast nie będzie mógł chociażby skorzystać ze zwolnienia lekarskiego.

 

Ulga nie będzie dotyczyć osób przechodzących z umowy o pracę na tzw. samozatrudnienie, czyli przedsiębiorców, którzy mieliby świadczyć usługi dla byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywali w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

 

Co istotne, po upływie 6 miesięcy zwolnienia, przedsiębiorca nadal będzie mógł korzystać z tzw. małego ZUS-u. Oznacza to, iż przez kolejne 24 miesiące nadal przysługiwać mu będzie możliwość opłacania składek w preferencyjnej wysokości.

 

Maja Urbańczyk
Prawnik
Kancelaria Koksztys

 

 

 

 

Powrót

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012