Blog Koksztys
Tajemnica przedsiębiorstwa w projekcie ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw

5 lipca 2018r. została uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw. Ustawa stanowić ma transpozycję do prawa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know – how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem. W/w ustawa nowelizuje nie tylko ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ale również kodeks postepowania cywilnego i szereg ustaw szczególnych. Na potrzeby niniejszego artykułu, wskazane zostaną jedynie zmiany dotyczące ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Na wstępie warto podkreślić, że w preambule w/w dyrektywy podkreśla się, jak istotne znaczenie ma innowacyjnosć dla współpracy transgranicznej, dla rozwoju przedsiębiorstw, dla zaspokajania potrzeb konsumentów oraz dla realizowania wyzwań społecznych. Preambuła podkreśla również, że poufność informacji, dotycząca nie tylko innowacji, ale również m.in. klientów, dostawców, biznesplanów, badań i strategii rynkowych jest bardzo ważnym narzędziem do zarządzania konkurencyjnością przedsiębiorstw. W związku z powyższym jednym z celów dyrektywy było wprowadzenie i ujednolicenie wśród państw członowych definicji tajemnicy przedsiębiorstwa, ponieważ nie wszystkie państwa członkowskie w swoim porządku prawnym przyjęły pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa, bezprawnego jej pozyskiwania, wykorzystywania, czy też ujawniania.

W polskim porządku prawnym pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa było przyjęte, jednak zgodnie z wytycznymi w/w dyrektywy zostało ono przez ustawę nowelizującą zmienione. W nowym brzmieniu tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Według uzasadnienia do projektu w/w ustawy pojęcie „uprawnionego” obejmuje zarówno przedsiębiorcę, do którego należy tajemnica przedsiębiorstwa, jak i inne osoby, które są uprawnione do korzystania z tajemnicy przedsiębiorstwa lub rozporządzania nią.

Zgodnie z w/w ustawą zmianie uległo również pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji w zakresie dotyczącym tajemnicy przedsiębiorstwa. Według – jeszcze obowiązującego – art. 11 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy. Natomiast w nowym brzmieniu czynem nieuczciwej konkurencji jest ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Zniknęło zatem z w/w artykułu „przekazanie” informacji. W uzasadnieniu do w/w zmian wskazuje się, że „ujawnienie” informacji należy rozumieć szeroko i jako „ujawnienie” należy rozumieć również „przekazanie” informacji.

Nowe przepisy wskazują również kiedy przekazanie, ujawnienie lub wykorzystywanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 3-6) i kiedy go nie stanowi (art. 11 ust. 7-8). Ponadto do art. 18 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, który wskazuje jakie roszczenia przysługują pokrzywdzonemu przedsiębiorcy z tytułu dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, zostały dodane ustępy od 3 do 5, które regulują szczególne uprawnienia przedsiębiorcy w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa.

W zakresie przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji (art. 20 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) został dodany przepis zgodnie z którym jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji polegający na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa stanowi jednocześnie zbrodnię albo występek, art. 442¹ § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny nie stosuje się. W takim przypadku termin przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody nie może skończyć się później niż z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa. Natomiast w zakresie przepisów karnych, tj. art. 23 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ustawodawca usankcjonował sytuację w której ktoś ujawnia lub wykorzystuje informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, z którą zapoznał się, biorąc udział w rozprawie lub w innych czynnościach postępowania sądowego dotyczącego roszczeń z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa albo przez dostęp do akt takiego postępowania, jeżeli w postępowaniu tym została wyłączona jawność rozprawy.

Katarzyna Staszczyk
Prawnik
Kancelaria Koksztys

Powrót

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012