Blog Koksztys
Sprawozdana finansowe w formie elektronicznej – zmiany w 2018 r.

W związku z wejściem w życie zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, od dnia 15 marca 2018 r. sprawozdanie finansowe można składać do KRS wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministra Sprawiedliwości. Składający muszą więc założyć profil zaufany ePUAP lub stworzyć podpis kwalifikowany, a następnie utworzyć konto na portalu eKRS w systemie S24.

 

Wyjątkowo za rok 2017 r. można wysłać skany dokumentów (podpisane przy użyciu kwalifikowanego e-podpisu lub profilu zaufanego ePUAP), natomiast od przyszłego roku dokumenty związane z zamknięciem roku obrotowego będą składane już tylko w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

 

Już w tym roku zgłoszenie dotyczące dokumentów finansowych musi zostać opatrzone kwalifikowanym e-podpisem albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę fizyczną, której numer PESEL jest ujawniony w KRS, wpisaną jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej, syndyk albo likwidator. Oznacza to, że mimo obowiązujących w danej spółce zasad łącznej reprezentacji, wystarczy jeśli jedna uprawniona osoba złoży dokumenty.

 

Należy podkreślić, że wraz z wejściem w życie nowych regulacji, profesjonalni pełnomocnicy, tacy jak radcowie prawni i adwokaci, nie mogą w imieniu mocodawców wypełnić obowiązku zgłoszenia dokumentów związanych z zamknięciem roku obrotowego do KRS. Nie ma również możliwości złożenia sprawozdania finansowego przez prokurenta, mimo tego iż prokura jest ujawniana w KRS.

 

Niestety, mimo tego że w Polsce funkcjonuje wiele spółek, których członkowie zarządu są cudzoziemcami i nie mają numeru PESEL, ustawodawca tworząc nowe reguły składania sprawozdań finansowych nie przewidział dla nich żadnej możliwości złożenia wymaganych dokumentów.

 

Problemem są również spółki osobowe, w których jedynym uprawnionym do reprezentacji wspólnikiem jest spółka zagraniczna. W przypadku takich spółek osoby uprawnione do ich reprezentacji nie są ujawniane w rejestrze przedsiębiorców KRS, a w konsekwencji nie wpisuje się także ich numeru PESEL.

Wskazanym powyżej podmiotom, pozostaje tylko czekać, aż ustawodawca naprawi swój błąd.

 

Maja Urbańczyk
Prawnik
Kancelaria Koksztys

 

Powrót

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012