Blog Koksztys
ROZWIĄZANIE SPÓŁKI CYWILNEJ

Umowa spółki cywilnej może zostać rozwiązana z przyczyn, które zostały określonej w samej umowie spółki. Może to być np. upływ czasu, na jaki spółka została zawarta. Z ważnych powodów, w szczególnych sytuacjach, każdy wspólnik może żądać rozwiązania spółki przez sąd. Wtedy wspólnik, który żąda rozwiązania występuje z powództwem przeciwko pozostałym wspólnikom.

 

Jeśli jednak wszyscy wspólnicy są zgodni, co do rozwiązania umowy spółki, można ją rozwiązać na podstawie podjęcia jednomyślnego porozumienia wszystkich wspólników.
W terminie 7 dni od chwili rozwiązania każdy wspólnik zobowiązany jest złożyć wniosek o wykreślenie z CEIDG. Natomiast, jeżeli wspólnik, obok uczestnictwa w spółce, prowadzi także własną, indywidualną działalność gospodarczą, wystarczy informacja o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie umowy spółki cywilnej i wtedy wspólnik składa wniosek o zmianę wpisu.

 

W tym celu należy skorzystać z druku CEIDG-1. Stanowi on jednocześnie wniosek/zgłoszenie dotyczący:
• zmiany (wykreślenia) wpisu w rejestrze (z rejestru) REGON,
• zgłoszenia aktualizacyjnego NIP,
• zgłoszenia do ZUS/KRUS.

 

Należy również wykreślić spółkę z rejestru REGON. Aby wykreślić z rejestru REGON spółkę należy złożyć w Urzędzie Statystycznym wniosek RG-2 w ciągu 14 dni kalendarzowych od rozwiązania umowy spółki cywilnej. Pod wnioskiem RG-2 powinny się znaleźć podpisy wszystkich wspólników. Istnieje również możliwość, aby wniosek podpisał pełnomocnik wspólników legitymujący się pełnomocnictwem od wszystkich wspólników spółki (bądź pozostałych wspólników spółki, w przypadku gdy na wniosku RG podpisał się jeden ze wspólników). Wniosek można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą lub złożyć w formie elektronicznej przez Internet (o ile osoba ta dysponuje bezpiecznym podpisem elektronicznym).

 

Wspólnicy spółki powinni z jej majątku spłacić zobowiązania i długi spółki. Po ich spłaceniu zwraca się wspólnikom ich wkłady. Pozostałą nadwyżkę wspólnego majątku dzieli się pomiędzy wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczyli w jej zyskach.

 

Wspólnicy w spółce cywilnej odpowiadają za zobowiązania spółki solidarnie – nawet po jej rozwiązaniu. Oznacza to, że każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki, które powstały w czasie, gdy był wspólnikiem. Odpowiedzialność wspólnika majątkiem indywidualnym za zobowiązania powstałe w czasie jego członkostwa w spółce trwa nadal mimo wystąpienia wspólnika ze spółki bądź też jej rozwiązania.

 

Katarzyna Staszczyk
Prawnik
Kancelaria Koksztys

Powrót

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012