Blog Koksztys
Przesłanki ogłoszenia upadłości spółki z o.o. oraz odpowiedzialności członków zarządu

Postępowanie upadłościowe może być wszczęte na podstawie Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz. U.2003.60.535 z późn. zm.) Prawo upadłościowe, postępowanie upadłościowe wszczynane jest tylko i wyłącznie na wniosek, przez uprawniony do tego podmioty. Podmiot obowiązany jest do złożenia w sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości- nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości.

 

Przesłanki ogłoszenia upadłości przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością:

Podstawą do ogłoszenia upadłości zgodnie z dyspozycja art. 10 kodeksu spółek handlowych (dalej k.s.h.)  jest niewypłacalność dłużnika, jednakże należy mieć także na względzie dyspozycję art. 11 k.s.h., który w przypadku kiedy interpretowane są łącznie, tworzą kompletną normę przesądzającą o przesłankach ogłoszenia upadłości. Aby móc ogłosić upadłość przede wszystkim podmiot musi posiadać zdolność upadłościowa (zgodnie z przepisami stanowić podmiot, który posiada uprawnienie do ogłoszenia upadłości), powinien mieć co najmniej dwóch wierzycieli, wniosek o zgłoszenie upadłości składany jest przez podmiot do tego legitymowany, zgodnie z art. 13 prawa upadłościowego majątek niewypłacalnego dłużnika musi wystarczyć na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego.

 

Art. 11 prawa upadłościowego ( dalej p. u.)  definiuje pojęcie niewypłacalności, które zostało użyte w art. 10 p.u. Mając na względzie treść art. 11 p.u. należy wskazać, iż pojęcie niewypłacalności dłużnika po zmianach wprowadzonych nowelizacją prawa upadłościowego zostało doprecyzowane i określone, iż „ dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych” Niewypłacalność to sytuacja finansowa dłużnika, w której utracił on zdolność aby wykonywać wymagalne zobowiązania pieniężne. Powyższe sformułowanie „utraty zdolności” w rzeczywistości oznacza, realną utratę zdolności płatniczej oraz wiąże się z brakiem dostępnej gotówki np. na rachunkach bankowych.

 

W przypadku zaistnienia stanu niewypłacalności, niezwykle istotne jest określenie przez zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, chwili  w której stan niewypłacalności nastąpił. Wiąże się to z 30 dniowym terminem określonym w art. 21 p.u. aby złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu, niesie to ze sobą odpowiedzialność członków zarządu.

 

Jak zostało wskazane powyżej niewypłacalność dłużnika, nie stanowi wystarczającej i jedynej przesłanki, która stanowiłaby podstawę do ogłoszenia upadłości. Przedmiotową kwestię, należy interpretować łącznie z przesłankami wymienionymi na wstępie. Względem powyższego należy wskazać, iż w przypadku zobowiązań pieniężnych przy ocenie uprawnienia do ogłoszenia upadłości zgodnie z art. 11 ust. 4 i 5 p.u. tj.: zobowiązań przyszłych w tym zobowiązań pod warunkiem zawieszającym oraz  zobowiązań wobec wspólnika albo akcjonariusza z tytułu pożyczki lub innej czynności prawnej o podobnych skutkach, o których mowa w art. 342 ust. 1 pkt. 4 prawa upadłościowego.

 

Przesłanki odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z ogłoszeniem upadłości.

Członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ponoszą odpowiedzialność na podstawie art. 586 k.s.h. za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki pomimo powstania warunków do jego zgłoszenia zgodnymi z przepisami prawa upadłościowego. Celem powołanego przepisu jest wzmocnienie odpowiedzialności członków zarządu zdefiniowanej w art. 299 k.s.h.  Względem powyższego należy wskazać, iż obowiązek zgłoszenia upadłości ciąży na członkach zarządu oraz na likwidatorze. Obowiązek ogłoszenia upadłości powstaje zgodnie z art. 21 p.u. w terminie 30 dni od dnia, w którym powstały przesłanki określone w art. 11 p.u. do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

 

Odpowiedzialność członków zarządu wynika wprost z art. 299 k.s.h., jednakże w pierwszej kolejności należy wskazać, iż za zaległości w składakach na ubezpieczenie społeczne, zaległości podatkowe spółka z o.o. członkowie zarządu odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub części bezskuteczna a członek zarządu w odpowiednim czasie nie wykazał, iż:

– w stosownym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub nie wszczęcie postępowania układowego nie powstało z jego winy,

– nie zostało wskazane mienie należące do spółki, z którego możliwe byłoby w drodze egzekucji zaspokojenie zaległości spółki w znacznej części.

Dodatkowo należy wskazać, iż powyższa odpowiedzialność członków zarządu ma charakter odpowiedzialności subsydiarnej, osobistej i nieograniczonej.

 

Agnieszka Wolszczak – Wiśniewska
Prawnik
Kancelaria Koksztys

 

Powrót

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012