Blog Koksztys

Prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia, co do zasady zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.) wymaga uzyskania koncesji, określającej zakres i formy prowadzenia tych usług. (więcej…)

Więcej

Napisać, że zmieni się procedura administracyjna stosowana w urzędach to jak nic nie napisać. Jest to bowiem największa zmiana kodeksu postępowania administracyjnego od czasu jego uchwalenia w 1960 r. Przepisy stworzone prawie 70 lat temu nie przystają już w pełni do obecnych stosunków społecznych w szczególności do coraz bardziej „partnerskich” relacji Państwo-Obywatel. Dostrzeganym problemem jest również często występująca bezczynność lub przewlekłość organów administracji publicznej. (więcej…)

Więcej

Niejednokrotnie zdarza się, iż pracownik, kończący pracę u jednego pracodawcy, zatrudnia się w firmie konkurencyjnej lub zakłada własną działalność gospodarczą o takim samym profilu, jak były pracodawca. W praktyce mogą wystąpić sytuacje, w których pracownik będzie wykorzystywał informacje przekazane mu przez byłego pracodawcę, chociażby po to, aby przejąć jego klientów. Należy jednak pamiętać o tym, że obowiązek zachowania tajemnicy trwa również po ustaniu stosunku pracy. (więcej…)

Więcej

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998r. (Dz.U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.) przewiduje możliwość umorzenia przez ZUS nieopłaconych składek. Dla osób będących w trudnej sytuacji finansowej, skorzystanie z możliwości, którą przewiduje w/w ustawa może być szansą na poprawienie swojej kondycji finansowej poprzez zmniejszenie ciążących na nich zobowiązań. (więcej…)

Więcej

Darowizna jest umową jednostronnie zobowiązującą na mocy której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. W praktyce nierzadko poprzez umowę darowizny przenosi się własność nieruchomości, gospodarstwa rolnego. W relacjach pomiędzy członkami rodziny bardzo często dochodzi do sytuacji, w której rodzice lub dziadkowie przekazują nieruchomość swoim dzieciom, czy też wnukom. (więcej…)

Więcej

Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy, które wprowadziła ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r., poz. 2255). Regulacja ustawowa wprowadzona przez ustawodawcę, stanowi jeden z elementów realizacji tzw. pakietu „100 zmian dla firm”. Celem nadrzędnym nowych przepisów jest umożliwienie prowadzenia działalności gospodarczej małym i średnim przedsiębiorstwom na bardziej przejrzystych i przede wszystkim prostszych do zrozumienia zasadach. Wśród przepisów powyższej ustawy znalazły się także nowe uregulowania w zakresie prawa pracy. (więcej…)

Więcej

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012