Blog Koksztys

Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy, które wprowadziła ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r., poz. 2255). Regulacja ustawowa wprowadzona przez ustawodawcę, stanowi jeden z elementów realizacji tzw. pakietu „100 zmian dla firm”. Celem nadrzędnym nowych przepisów jest umożliwienie prowadzenia działalności gospodarczej małym i średnim przedsiębiorstwom na bardziej przejrzystych i przede wszystkim prostszych do zrozumienia zasadach. Wśród przepisów powyższej ustawy znalazły się także nowe uregulowania w zakresie prawa pracy. (więcej…)

Więcej

10 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa w zakresie swojej regulacji wdrażająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich) (Dz. Urz. UE L 165 z 18.06.2013, str. 63). (więcej…)

Więcej

Możliwość wystawiania faktur w formie elektronicznych została uregulowana w Ustawie o podatku od towarów i usług. Powyższa ustawa reguluje dokładny sposób, w jakich okolicznościach przedsiębiorca ma możliwość wystawienia elektronicznej faktury, jakie wymogi ze strony wystawcy oraz odbiorcy powinny zostać spełnione, w jaki sposób powinny być udostępnione oraz w jaki sposób powinny być przechowywane. (więcej…)

Więcej

Przy zawarciu umowy sprzedaży oraz umowy o dzieło bardzo często sprzedawca czy też wykonawca udzielają gwarancji na produkt, który sprzedali lub wykonali. Sprzedawca albo wykonawca udzielający gwarancji może w złożonym oświadczeniu gwarancyjnym określić czas trwania gwarancji. (więcej…)

Więcej

Większość z nas chociaż raz w życiu zawarła umowę z zakładem ubezpieczeń. Obecnie, ubezpieczyciele oferują wiele rodzajów umów ubezpieczenia, chroniących przed różnego rodzaju ryzykami. Osoby, które zawarły umowę ubezpieczenia, czują się zabezpieczone finansowo. (więcej…)

Więcej

Postępowania administracyjne, przykładowo w sprawach związanych z procesem budowlanym, świadczeniami z opieki społecznej, opłatami adiacenckimi i wieloma innymi, dotyczą każdego z nas. Niemal każdy w przeszłości, w związku z dotyczącą go sprawą administracyjną, choć raz był wzywany do stawienia się przed urzędnikami. Czy osoba, która otrzymuje wezwanie, w każdym wypadku musi stawić się przed organem? Jakie mogą być konsekwencje braku stawiennictwa na żądanie organu administracyjnego? (więcej…)

Więcej

Kalendarium

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012