Blog Koksztys

Sprawdź czy należy Ci się zwrot kosztów jego wypożyczenia!

W okresie letnim większość z Nas decyduje się na odbycie choć krótkiego urlopu, dowolnie wybierając miejsce w kraju bądź za granicą. Zwiększona ilość osób wybierających podróż samochodem na miejsce wypoczynku wpływa na podwyższenie ryzyka wystąpienia niespodziewanych sytuacji, wypadków czy kolizji, w wyniku których nasz samochód technicznie nie będzie w stanie kontynuować jazdy. W takiej sytuacji warto pamiętać, że możemy na koszt naszego ubezpieczyciela wynająć samochód zastępczy.

Zgodnie z uchwałą podjętą przez Sąd Najwyższy w dniu 17.11.2011 r. w składzie siedmiu sędziów, uzasadnione zostały roszczenia konsumentów kierowane do ubezpieczycieli w przedmiocie dochodzenia koniecznych kosztów najmu samochodu zastępczego na czas naprawy samochodu bądź zakupu nowego. Do wydatków koniecznych, sąd zaliczył najem pojazdu o zbliżonej klasie na czas konieczny do naprawy samochodu bądź zakupu nowego samochodu, nie dłużej jednak niż do dnia zapłaty odszkodowania. Uregulował tym samym zagadnienie różnie interpretowane dotychczas przez sądy w licznych sporach z ubezpieczycielami. Wskazał również jednak pewne ograniczenia w uznaniu za szkodę kosztów z tytułu najmu samochodu zastępczego, m.in. jeżeli właściciel samochodu nie używał, dysponował innym samochodem bądź korzystał z niego w sposób sporadyczny. Warto podkreślić, iż w przypadku przedsiębiorców, roszczenia o zwrot najmu samochodu zastępczego zostały uznane przez orzecznictwo również za uzasadnione.

Marcin Zmórzyński
Asystent Adwokata
Departament Prawny
Więcej

W związku z licznie pojawiającymi się zapytaniami naszych Klientów przedstawiamy krótką informację dotycząca cen transakcyjnych oraz tworzenia dokumentacji na ich potrzeby.

Ceny transakcyjne – dokumentacja podatkowa

Wbrew pozorom, sytuacja ta dotyczy znacznie szerszego kręgu przedsiębiorców, niż się wydaje. Obowiązek tworzenia takiej dokumentacji spoczywa na przedsiębiorcach dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo, w sposób bezpośredni i pośredni. Podmioty zawierające transakcje są powiązane, jeśli mają udział w kapitale, zarządzaniu czy kontroli w drugim przedsiębiorstwie. Dotyczy to transakcji pomiędzy podmiotami krajowymi i zagranicznymi, ale również transakcji pomiędzy samymi podmiotami krajowymi. Powiązania mogą mieć charakter kapitałowy (udziały), osobowy (te same osoby zarządzają, sprawują kontrolę), rodzinny, wynikający ze stosunku pracy.

O ile „posiadanie bezpośrednie udziału w kapitale innego podmiotu” jest pojęciem oczywistym (tzn. podatnik jest właścicielem określonej ilości udziałów lub akcji), o tyle wyjaśnienia wymaga, kiedy występuje owe posiadanie „pośrednie”.

Ustawodawca podatkowy wskazał, że o pośrednim posiadaniu udziału mówić należy w każdym tym przypadku, w którym jeden podmiot posiada w kapitale drugiego podmiotu określony udział, a ten drugi posiada udział w kapitale trzeciego podmiotu: wówczas pierwszy podmiot posiada udział pośredni w kapitale trzeciego.

Przykładowe sytuacje to sprzedaż majątku pomiędzy firmami, zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych członków rodziny, umowy pożyczki, stosowanie warunków świadczenia dostaw towarów i usług odbiegających od warunków, w jakich funkcjonowaliby z podmiotami obcymi (różnice cen, warunki płatności, świadczenia częściowo odpłatne).

Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi podlegają szczególnemu zainteresowaniu organów podatkowych, gdyż przy takich transakcjach może dochodzić do przerzucania dochodu pomiędzy jednostkami celem zaniżenia zobowiązań podatkowych. Organ kontroli podatkowej może starać się wykazać zaniżenie przychodów podatkowych podmiotu kontrolowanego, skutkujące zaniżeniem wartości należnych podatków.

W celu zabezpieczenia interesów stron takich transakcji należy przygotować i uzupełniać odpowiednią dokumentację. Dokumentacja cen transakcyjnych (transferowych) jest wymagana przez przepisy prawa podatkowego (art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ).

Dochody uzyskiwane przez podmioty powiązane w związku z działalnością, na którą wpływ ma fakt ich wzajemnych powiązań są przedmiotem kontroli i szacowania.

Jeżeli organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej określą metodą szacowania dochód podatnika w wysokości wyższej (stratę w wysokości niższej) niż zadeklarowana przez podatnika w związku z dokonaniem transakcji, o których mowa w art. 9a, a podatnik nie przedstawi tym organom wymaganej przez te przepisy dokumentacji podatkowej – różnicę między dochodem zadeklarowanym przez podatnika a określonym przez te organy opodatkowuje się stawką 50%.
Poza tym, negatywną konsekwencją nie sporządzania dokumentacji podatkowej takich transakcji, o której stanowi art. 9a u.p.d.o.p. może być odpowiedzialność karna skarbowa. W świetle bowiem art. 53 § 21 ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 z późn. zm.) przedmiotowa dokumentacja może być uznana za księgi, a zgodnie z art. 60 § 1 Kodeksu karnego skarbowego kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi księgi, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

Podsumowując, poprawnie opracowana dokumentacja cen transferowych stanowi dowód w postępowaniu podatkowym a ponadto chroni podmiot przed zastosowaniem sankcyjnej 50% stawki podatkowej od kwoty ewentualnego podwyższenia dochodu do opodatkowania. Sporządzenie dokumentacji cen transakcyjnych chroni podatnika, również przed sankcjami wynikającymi z ustawy Kodeks karny skarbowy. Opracowanie takiej dokumentacji w momencie kontroli zwykle jest bardzo trudne, a czasem niemożliwe ze względu na brak dokumentacji porównawczej.

Karina Szczepańska
Doradca Podatkowy

Więcej

Od 16 listopada 2011 r. obowiązuje ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego. Wchodzące w życie przepisy zwiększą ochronę ofiar przemocy w rodzinie.

Nowelizacja określa przypadki, w których lokatorowi, któremu nakazano opróżnienie lokalu nie będzie przysługiwać uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego. Eksmisji w takich przypadkach będzie można dokonywać bezpośrednio do noclegowni lub schroniska.

Sąd nie będzie orzekał o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, jeżeli powodem opróżnienia lokalu jest stosowanie przemocy w rodzinie lub wykraczanie w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, albo niewłaściwe zachowanie czyniące uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, albo gdy zajęcie lokalu nastąpiło bez tytułu prawnego.

Istotną zmianą jest również to, że komornicy nie będą w powyższych sytuacjach stosować obowiązującego od 1 listopada do 31 marca okresu ochronnego, w trakcie którego obowiązuje zakaz wykonywania wyroków eksmisyjnych.

Zespół Departamentu Prawnego Grupy Koksztys

Więcej

Od dnia 9 czerwca 2012 r., na mocy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego, wszedł w życie nowy taryfikator mandatów. W taryfikatorze pojawią się punkty za wykroczenia, których popełnienie karano dotąd jedynie mandatami.

I tak, za naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu, wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku, otrzymamy 5 pkt, za parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych 5 pkt, za wjeżdżanie na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 2 pkt, za ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu 5 pkt, za zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym 3 pkt.

Ponadto zwiększono liczbę punktów karnych za wykroczenia, które wg policyjnych statystyk występują najczęściej. Więcej punktów dostaniemy za: przewożenie dziecka bez fotelika – 6 pkt (dotychczas 3), przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami (bez pasów lub bez kasku) – 4 pkt (dotychczas 1 pkt), nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych – 10 pkt (dotychczas 8 pkt), niezatrzymanie pojazdu przed znakiem „stop” – 2 pkt (dotychczas 1 pkt).

Zespół Departamentu Prawnego Grupy Koksztys

 

Więcej

Udział w Konferencji był jednym z wydarzeń poprzedzających planowany debiut Koksztys S.A. na giełdzie New Connect.

W pierwszych dniach czerwca 2012 r. przedstawiciele Koksztys S.A. wzięli udział w Konferencji Wall Street16 w Zakopanem zorganizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Udział w Konferencji był jednym z wydarzeń poprzedzających planowany debiut spółki na giełdzie New Connect.  Zapraszamy do obejrzenia wywiadu, którego w trakcie trwania Konferencji udzielił Prezes Zarządu Koksztys S.A.  Amadeusz Krawczyk:  http://gpwmedia.pl/entries/2865/

 Zespół Grupy Koksztys

Więcej

Z okazji Dnia Dziecka pracownicy Koksztys Kancelarii Prawa Gospodarczego Sp. k., należącej do Grupy Koksztys zorganizowali akcję wspierającą młodych niepełnosprawnych artystów z Fundacji Przyjazny Dom im. Stanisława Jabłonki na Zakrzowie.

Wychowankowie Fundacji posiadają niesamowity talent, by z niego w pełni korzystać potrzebują materiałów plastycznych tj. pędzli, farb, kredek, flamastrów, bloków rysunkowych, kolorowego papieru, etc. W związku z tym przeprowadzono zbiórkę materiałów oraz pieniędzy.

Zebrane materiały plastyczne, w imieniu pracowników przekazał Dyrektor Departamentu ds. Klientów Strategicznych Marcin Oficjalski wraz z Martą Wawrzyniak oraz Katarzyną Krzak, inicjatorką całej akcji.

Na miejscu Nasi przedstawiciele zostali bardzo ciepło przyjęci, zarówno przez pracowników, jak i podopiecznych. Dzięki uprzejmości Kierownika Fundacji uzyskali możliwość przyjrzenia się wychowankom podczas zajęć w warsztacie rękodzieła wikliniarskiego, ceramicznego i w warsztacie plastyczno – teatralnym.

W ramach podziękowania za przekazaną pomoc otrzymaliśmy wspaniałe Ceramiczne Drzewo będące dziełem wychowanków Fundacji oraz wiele ciepłych słów.

Zespół Grupy Koksztys

Więcej

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012