Blog Koksztys

W związku z wejściem w życie zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, od dnia 15 marca 2018 r. sprawozdanie finansowe można składać do KRS wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministra Sprawiedliwości. Składający muszą więc założyć profil zaufany ePUAP lub stworzyć podpis kwalifikowany, a następnie utworzyć konto na portalu eKRS w systemie S24. (więcej…)

Więcej

Jedno bezsprzecznie jest przesądzone – 1 stycznia 2019 roku wejdą w życie zupełnie nowe regulacje dotyczące egzekucji sądowej: Ustawa o Komornikach Sądowych i Egzekucji, a także Ustawa o Kosztach Komorniczych. Akty prawne zastąpią obecnie obowiązującą Ustawę z dnia 29.08.1997r. Intencją ustawodawcy było przywrócenie prestiżu zawodowi Komornika, jak również uniknięcie sytuacji, w których podczas przeprowadzanych czynności zostają naruszone przepisy. Wchodzące w życie przepisy w istotny sposób zmienią sytuację zarówno Komorników, ale przede wszystkim wierzycieli – analiza Krzysztofa Łacińskiego, prawnika z Kancelarii Prawa Gospodarczego Koksztys. (więcej…)

Więcej

Dopuszczalność zastrzeżenia kary umownej w umowie o zakazie konkurencji to zagadnienie bardzo istotne zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracownika. Stanowi zabezpieczenie interesów zatrudniającego, a w przypadku naruszenia zakazu może powodować bardzo dotkliwe konsekwencje dla pracownika. (więcej…)

Więcej

Tytułem wstępu warto przypomnieć, że według art. 6 ust. 2 tejże Ustawy za znęcanie się nad zwierzętami uważa się zadawanie albo świadome dopuszczenie do zadawania bólu lub cierpienia zwierzęciu. Przepis ten przedstawia katalog otwarty zachowań, kwalifikowanych jako znęcanie się nad zwierzętami, co oznacza, że również zachowania wprost niewymienione w Ustawie, mogą zostać uznane przez Sąd za znęcanie się nad zwierzętami – oczywiście po wnikliwym zbadaniu sprawy i istnieniu podstaw do takiego stwierdzenia. (więcej…)

Więcej

Zgodnie z art. 229 § 4a kodeksu pracy (dalej k.p.) wstępne, okresowe i kontrolne badania przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Wobec powyższego należy wskazać, iż szczegółowy rodzaj i zakres badań profilaktycznych uregulowany został w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (dalej r.b.l.). (więcej…)

Więcej

Postępowanie upadłościowe może być wszczęte na podstawie Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz. U.2003.60.535 z późn. zm.) Prawo upadłościowe, postępowanie upadłościowe wszczynane jest tylko i wyłącznie na wniosek, przez uprawniony do tego podmioty. Podmiot obowiązany jest do złożenia w sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości- nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości. (więcej…)

Więcej

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012