Blog Koksztys

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, tj. z art. 353 1 k.c. strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Zasada zawarta w wyżej wymienionym przepisie to zasada swobody umów. W myśl tej zasady strony umowy, mogą treść łączącej ich umowy uregulować w sposób dowolny i to strony umowy mają realny wpływ na jej brzmienie. (więcej…)

Więcej

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (dalej k.s.h.) Spółka jawna (…) może być przekształcona w inną spółkę prawa handlowego  tzw. spółkę przekształconą. Ogólne przepisy regulujące przekształcanie spółek zostały zawarte w przepisach od art. 551 – 570 k.s.h. Natomiast szczegółowe uregulowania dotyczące przekształcenia spółki osobowej (którą jest spółka jawna) w spółkę kapitałową (spółkę z o.o.) zostały zawarte w art. 571 i 572 k.s.h. (więcej…)

Więcej

Sąd Najwyższy w lutym 2018 r. ponownie zajął się kwestią zasadności odebrania prawa jazdy do kierowania pojazdami mechanicznymi za jazdę na rowerze pod wpływem alkoholu. Zasadnicze zmiany w tym zakresie miały miejsce już w 2015 r. Już wtedy Sąd Najwyższy orzekł, że z treści obecnie obowiązującego przepisu jednoznacznie wynika, że w przypadku ukarania za wykroczenie polegające na prowadzeniu w stanie nietrzeźwości pojazdu innego niż mechaniczny, zakaz prowadzenia pojazdów, jaki może być orzeczony, nie dotyczy pojazdów mechanicznych. (więcej…)

Więcej

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Obowiązek ten wynika wprost z przepisów prawa pracy m.in. z art. 17 kodeksu pracy zgodnie z którym pracodawca jest obowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Ponadto obowiązek ten został również wymieniony w katalogu obowiązków pracodawcy, tj. w art. 94 pkt 6 kodeksu pracy. (więcej…)

Więcej

Należy mieć na uwadze, iż w związku z monitoringiem wizyjnym w miejscu pracy, przede wszystkim mamy do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. (więcej…)

Więcej

Jednym ze sposobów dziedziczenia – poza dziedziczeniem ustawowym – jest dziedziczenie na podstawie testamentu. W kodeksie cywilnym uregulowane zostały różne rodzaje testamentu, jednakże bez względu na rodzaj testamentu, każdy testament może być obarczony wadami oświadczenia woli lub nie spełniać określonych wymogów, co w konsekwencji prowadzi do nieważności testamentu. (więcej…)

Więcej

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012