Blog Koksztys

Umowa zlecenie, a umowa o dzieło – zobacz jakie występują różnice w obu przypadkach. (więcej…)

Więcej

Częstokroć darczyńcy, którzy dokonali darowizny, zadają sobie pytanie, w jakich sytuacjach mogą odwołać dokonaną darowiznę i czy w ogóle jest to możliwe. Zazwyczaj przyczyną jest konflikt pomiędzy darczyńcą i obdarowanym, który pojawił się już po dokonaniu darowizny. (więcej…)

Więcej

Poniżej przedstawiam informacje aktualne na dzień 28 czerwca 2017 roku, które zostały opracowane na podstawie przygotowanego projektu ustawy z dnia 12 maja 2017 roku pobranego ze strony Rządowego Centrum Legislacji. (więcej…)

Więcej

Sposób powołania członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz czy uchwała dotycząca powołania wspólnika na członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga zachowania formy aktu notarialnego? (więcej…)

Więcej

Sposób udzielania pełnomocnictwa oraz jego zakres do reprezentowania podmiotu w postępowania przed Urzędem Skarbowym regulują przepisy szczególne zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa, przedmiotowa kwestia została uregulowana w art. 138 a, która opisuje szczegółowo rodzaje pełnomocnictw, które mogą zostać udzielone osobie, która reprezentuje podmiot przed Urzędem Skarbowym. Zatem w oparciu o art. 138 a § 1 „ strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jego osobistego działania.” Natomiast § 2 ww. przepisu wskazuje, iż pełnomocnictwo może być ogólne, szczególne bądź do doręczeń. (więcej…)

Więcej

W umowie o dzieło strony mogą dokonać wyboru formy wynagrodzenia. Kodeks cywilny przewiduje dwie formy wynagrodzenia przy umowie o dzieło, tj. wynagrodzenie kosztorysowe (art. 629 k.c.) oraz wynagrodzenie ryczałtowe (art. 632 k.c.). Przyjmujący zamówienie bardzo często decydują się na wprowadzenie do umowy wynagrodzenia ryczałtowego. Jednak warto wiedzieć z czym wiąże się taka decyzja i jakie ryzyko ze sobą niesie. (więcej…)

Więcej

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012