Blog Koksztys

Zgodnie z art. 229 § 4a kodeksu pracy (dalej k.p.) wstępne, okresowe i kontrolne badania przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Wobec powyższego należy wskazać, iż szczegółowy rodzaj i zakres badań profilaktycznych uregulowany został w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (dalej r.b.l.). (więcej…)

Więcej

Postępowanie upadłościowe może być wszczęte na podstawie Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz. U.2003.60.535 z późn. zm.) Prawo upadłościowe, postępowanie upadłościowe wszczynane jest tylko i wyłącznie na wniosek, przez uprawniony do tego podmioty. Podmiot obowiązany jest do złożenia w sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości- nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości. (więcej…)

Więcej

Oświadczenie o uznaniu długu przez dłużnika stanowi dokument, który zgodnie z art. 123 § 1 pkt. 2 przerywa bieg przedawnienia roszczenia. Oświadczenie o uznaniu długu stanowi swojego rodzaju umowę, na podstawie której dłużnik stwierdza istnienia roszczenia, a uprawniony przyjmuje to oświadczenie. Przepisy kodeksu cywilnego w zasadzie wprost nie regulują instytucji jaką jest sporządzenie dokumentu w postaci oświadczenia o uznaniu długu, jednakże w tej sytuacji można odnieść się do art. 353 k.c. zgodnie, z którym wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. (więcej…)

Więcej

Poniżej przedstawiam informacje aktualne na dzień 28 czerwca 2017 roku, które zostały opracowane na podstawie przygotowanego projektu ustawy z dnia 12 maja 2017 roku pobranego ze strony Rządowego Centrum Legislacji. (więcej…)

Więcej

Podstawa prawna – Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. Zgodnie z treścią art. 3 ustawy prawo restrukturyzacyjne (dalej p.r.) należy wskazać, iż celem postepowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji, która następuje w drodze zawarcia układu z wierzycielami. (więcej…)

Więcej

Niebawem wejdzie w życie tzw. Konstytucja Biznesu, czyli pakiet ustaw, mających zreformować przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Jedną z kluczowych zmian będzie wprowadzenie „ulgi na start”, polegającej na możliwości skorzystania przez przedsiębiorcę ze zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia przez niego działalności. Projekt ustawy Prawo przedsiębiorców zakłada, że wspomniana ulga wejdzie w życie od 31 marca 2018 roku. (więcej…)

Więcej

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012