Blog Koksztys

Od 1 stycznia 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do 2.100 zł. Jest to o 100 zł więcej w porównaniu z minimalnym wynagrodzeniem za pracę obowiązującym w 2017 roku. Wzrosła również minimalna stawka godzinowa, która od dnia 1 stycznia 2018 r. wynosi 13,70 zł. W 2017 roku było to 13 zł. Zmiany zostały wprowadzone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018r. (Dz. U. poz. 1747). (więcej…)

Więcej

W dniu 01.01.2018r. weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 150). Zmiany te wprowadziły zasady ustalania i pobierania opłaty recyclingowej. Ich celem jest zmniejszenie zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy. (więcej…)

Więcej

Pobieranie przez sklepy opłat innych niż marża handlowa – problematyka tzw. opłat półkowych. (więcej…)

Więcej

Osoby niepełnosprawne, mają pełne prawo podjąć zatrudnienie, czy też prowadzić własną działalność gospodarczą. Zasady oraz warunki zatrudnienia osób niepełnosprawnych uzależnione są m.in. od stopnia niepełnosprawności. Kwestie związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych reguluje m.in. ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.). Niniejszy artykuł ma na celu jedynie przedstawienie ogólnych uwag dotyczących w/w zagadnienia. (więcej…)

Więcej

Od 1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zmiany dotyczyć będą między innymi zasad zatrudniania obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej oraz Ukrainy do prac sezonowych. Do tej pory zatrudnienie cudzoziemców pochodzących z tych państw na okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy nie wymagało uzyskania zezwolenia na pracę. Niezbędne było wyłącznie złożenie przez podmiot zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi stosownego oświadczenia w powiatowym urzędzie pracy. (więcej…)

Więcej

W tym roku upały nie doskwierały nam zbyt mocno. Jednak paradoksalnie właśnie teraz wielu przedsiębiorców zaczyna się pocić – tym razem na wspomnienie upałów sprzed dwóch lat. Tyle bowiem czasu potrzebował Urząd Regulacji Energetyki na swoiste przebudzenie. Coraz więcej przedsiębiorców zostaje w ostatnim czasie obciążane karami za tzw. nie wyłączenie prądu. (więcej…)

Więcej

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012