Blog Koksztys

Dnia 11 maja 2018r. Prezydentowi RP została przekazana do podpisu ustawa z dnia 13 kwietna 2018r. o zmianie ustawy – Kodeks Cywilny oraz niektórych innych ustaw. Projekt tej ustawy w sposób znaczący zmienia terminy przedawnienia, sposób jego obliczania oraz wprowadza szczególne regulacje dotyczące przedawnienia w stosunku do konsumentów. (więcej…)

Więcej

Czy od 04.06.2018 r. kierowcy będą zwolnieni z obowiązku posiadania dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej? (więcej…)

Więcej

Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych 2018 – łatwiejsza możliwość odzyskania błędnie przelanych pieniędzy. W dniu 28 maja 2018 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o usługach płatniczych, która wejdzie w życie po trzech miesiącach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Dzięki wprowadzonym zmianom zdecydowanie łatwiej będzie odzyskać pieniądze przelane na błędny rachunek bankowy. (więcej…)

Więcej

Wydłużenie czasu na składanie reklamacji i zasady odstąpienia od umowy. Już 1 lipca 2018 r. wejdzie w życie Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, która częściowo zmieni i zastąpi obowiązujące przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. (więcej…)

Więcej

Ryzyko takie dotyczy przedsiębiorców, którzy zarejestrowali się jako przedsiębiorcy przed 2011 r. Wcześniej bowiem przed tą datą nie było obowiązku podawania przy rejestracji swojego numeru PESEL. (więcej…)

Więcej

26 stycznia 2018 r. Sejm przyjął pakiet 5 ustaw, które zwane są powszechnie Konstytucją Biznesu. Pakiet ten obejmuje następujące ustawy: Prawo przedsiębiorców; ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP; ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej. (więcej…)

Więcej

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012