Blog Koksztys
Opodatkowanie operacji, których przedmiotem są kryptowaluty

Coraz bardziej przejrzysta, lecz niekoniecznie korzystna dla zainteresowanych regulacja opodatkowania tych operacji.

W związku ze zwiększonym zainteresowaniem kryptowalutami, związanym bezpośrednio z ich coraz większym upowszechnieniem, pojawił się problem ich opodatkowania, wynikający z braku bezpośredniej regulacji w ich przedmiocie. Brak regulacji oraz mglistość samych przepisów podatkowych postawiła osoby obracające kryptowalutami w bardzo niekorzystnym położeniu. Niejasności te postanowiło rozwiać Ministerstwo Finansów, zajmując stanowisko w tej sprawie. Jak zatem kształtuje się kwestia podatkowa wirtualnej waluty?

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

Ministerstwo Finansów jasno wskazało, iż przychód ze sprzedaży lub zamiany kryptowalut podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ze względu na źródło przychodów, ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2018.200 t.j. z dnia 2018.01.24, dalej u.p.d.o.f.) wyróżnia tutaj dwa możliwe scenariusze:

a) kryptowaluty jako prawa majątkowe (art. 10 ust. 1 pkt 7 i art. 18 u.p.d.o.f;

b) kryptowaluty w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej (art.10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.).

W ocenie MF obrót kryptowalutami generuje po stronie podatnika przychód w przypadku:

a) sprzedaży kryptowaluty (zamiany jej na walutę tradycyjną);

b) zamiany kryptowaluty na inną kryptowalutę, towar lub usługę.

Szczególnie dużo problemów stwarza tutaj druga z powyższych opcji. To na podatniku spoczywa bowiem obowiązek każdorazowego obliczenia wysokości przychodów, co w przypadku gdy mamy do czynienia z transakcją barterową dwóch dóbr lub usług niewyrażonych w pieniądzu, których wartość zmienia się w każdej chwili stawia podatnika w bardzo problematycznym położeniu. Położenie to jest tym gorsze, im więcej transakcji on zawiera.

 

Podatek od towarów i usług (VAT)

Operacje polegające na kupnie i sprzedaży kryptowalut stanowią odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221 t.j. z dnia 2017.06.24, dalej u.p.t.u.) i co do zasady podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Stanowisko MF umotywowane jest głównie wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 22 października 2015 r. w sprawie Hedqvist C-264/14, który uznał, iż transakcje wirtualną walutą wpisują się w tę definicje. Ministerstwo Finansów zwróciło jednak uwagę, iż takie operacje zwolnione będą z tego podatku na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 7 u.p.t.u. Kryptowaluty utożsamiane są bowiem głównie jako środek płatniczy, zatem mogą zostać uznane za taki środek dla potrzeb u.p.t.u.

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Ministerstwo Finansów oświadczyło – wywołując niemałą panikę osób dokonujących obrotu kryptowalutą – iż operacje z udziałem kryptowalut objęte są podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2017.1150 t.j. z dnia 2017.06.14, dalej u.p.c.c.) jako umowy sprzedaży lub zamiany rzeczy i praw majątkowych. Powyższy komunikat wywołał ogromny strach przed organami podatkowymi, spowodowany perspektywą potencjalnego obowiązku zapłaty zaległego podatku, często za bardzo długi okres jego niepłacenia. Wysokość tego podatku w przypadku umowy sprzedaży lub zamiany wynosi 1% od każdej czynności (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2 lit. b u.p.c.c.), zaś jego podstawą będzie wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego (art. 6 ust. 1 pkt 1 oraz pkt lit. b u.p.c.c.)

Obecnie pojawił się jednak projekt rozporządzenia Ministra Finansów, który przewiduje, iż podatek od czynności cywilnoprawnych nie będzie pobierany od sprzedaży lub zamiany kryptowalut. W uzasadnieniu do tego projektu przeczytać można, że zachodzące zmiany gospodarcze powodują kreowanie się nowych zjawisk gospodarczych, w ślad za którymi nie nadążają zmiany w prawie podatkowym. Jednym z takich zjawisk są waluty wirtualne i obrót nimi. Z powyższego wynika, iż Ministerstwo Finansów postanowiło wypełnić istniejącą lukę i ostatecznie uregulować tę kwestię – co ciekawe na korzyść podatnika.

Michał Dworzyński
Prawnik
Kancelaria Koksztys

Powrót

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012