Blog Koksztys
Opłaty półkowe

Pobieranie przez sklepy opłat innych niż marża handlowa – problematyka tzw. opłat półkowych.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: uznk) wskazuje czyny nieuczciwej konkurencji, które mogą prowadzić do utrudnienia dostępu do rynku dla przedsiębiorców, chcących wejść na rynek. Artykuł 15 ust. 1 pkt 4 uznk określa delikt przejawiający się w pobieraniu opłaty innej niż marża handlowa, uiszczanej od przedsiębiorcy-dostawcy towaru na rzecz przedsiębiorcy-dystrybutora towaru za przyjęcie towaru do sprzedaży.

Opłatą inną niż marża handlowa jest tzw. opłata półkowa (ang. slotting fee), czyli opłata stała pobierana z góry za samo zawarcie umowy sprzedaży między przedsiębiorcą-dystrybutorem a przedsiębiorcą-dostawcą. Opłaty półkowe cechuje to, iż przedsiębiorca-dostawca w zamian za poniesioną opłatę uzyskuje dostęp do dystrybucji, czyli możliwość sprzedaży towarów przez przedsiębiorcę-dystrybutora.

Za opłatę półkową może zostać uznana opłata, która nie jest powiązana z żadnym rzeczywistym ekwiwalentnym świadczeniem niepieniężnym, a jest pobierana tylko za to, że w konkretnym punkcie handlowym towar przedsiębiorcy-dostawcy zostanie przyjęty do sprzedaży, co potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 2017 r. (I CSK 303/16) zgodnie z którym: „Opłaty marketingowe, promocyjne, logistyczne nie stanowią elementu marży handlowej i należy je uznać za opłatę inną niż marża handlowa. (…) Decydujące znaczenie ma ocena, czy pobrana opłata jest opłatą inną niż marża handlowa i została pobrana za przyjęcie towaru do sprzedaży, a nadto, czy została powiązana z rzeczywistym ekwiwalentnym świadczeniem niepieniężnym kupującego”.

Oznacza to, z deliktem nieuczciwej konkurencji będziemy mieć do czynienia, gdy pobrana od sprzedającego opłata za dopuszczenie jego towarów do sprzedaży nie znajduje uzasadnienia w faktycznie wykonanej usłudze na rzecz danego podmiotu.

Ponadto, za opłaty półkowe mogą zostać uznane również opłaty dodatkowe tworzące pozory rzeczywistych usług, często określane jako opłaty za usługi promocyjno-marketingowe, usługi logistyczne, rozwój sieci. Oczywiście, jeśli faktycznie w zamian za poniesioną opłatę przedsiębiorca-dystrybutor świadczy usługi marketingowe na rzecz przedsiębiorcy-dostawcy, wówczas taka opłata nie zostanie uznana za opłatę półkową.

Poszkodowany w wyniku opisanego powyżej czynu nieuczciwej konkurencji, niezależnie od innych roszczeń wynikających z umowy, może dochodzić zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści z tytułu pobrania innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży lub wystąpić z roszczeniem o naprawienie szkody. To do przedsiębiorcy, względem którego popełniono czyn nieuczciwej konkurencji, należy wybór, jakie roszczenie zamierza podnieść.

Maja Urbańczyk
Prawnik
Kancelaria Koksztys

Powrót

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012