Blog Koksztys
NOWELIZACJA USTAWY O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI

W dniu 01.01.2018r. weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 150). Zmiany te wprowadziły zasady ustalania i pobierania opłaty recyclingowej. Ich celem jest zmniejszenie zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy.

Ustawa wprowadza odpłatność za wydanie lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego w postaci opłaty recyklingowej. Wprowadzono definicję torby na zakupy z tworzywa sztucznego, przez którą rozumie się torbę z uchwytami lub bez uchwytów, wykonaną z tworzywa sztucznego, która jest oferowana w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego. Ustawa zaliczyła do nich:

a) lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów,
b) bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności.

Zgodnie z nową regulacją tworzywem sztucznym jest polimer, do którego mogły zostać dodane dodatki lub inne substancje i który może funkcjonować jako główny strukturalny składnik toreb na zakupy. Dokładną definicję polimeru znajdziemy w prawie unijnym.

Opłatę recyclingową obciążono lekkie torby na zakupy, czyli torby z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów. Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane takie torby, przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego torbę. Bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, jeżeli takie działanie zapobiega marnowaniu żywności, są zwolnione z tej opłaty.

Ustawa określa maksymalną stawkę opłaty recyclingowej w wysokości 1 zł za sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego. Natomiast rzeczywistą, obowiązującą stawkę tej opłaty ustala Minister Środowiska rozporządzeniem. Od 01.01.2018r. stawka tej opłaty wynosi 0,20 zł. Opłata jest wnoszona do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana.

Sprzedawca będzie mógł doliczyć opłatę recyclingową do pobieranej przez niego do tej pory opłaty od toreb albo ustalić, że opłata ta będzie stanowić całkowity koszt torby. Oznacza to, że od 1 stycznia 2018 roku lekkie torby na zakupy nie będą mogły być oferowane bezpłatnie w punktach sprzedaży.

Wprowadzono również administracyjną karę pieniężną dla prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, którzy nie pobierają opłaty recyklingowej. Kara ta wynosi od 500 zł do 20.000 zł. Karę administracyjną wymierza, w drodze decyzji, właściwy wojewódzki inspektor inspekcji handlowej.

Zmianie uległ również organ właściwy do sprawowania kontroli nad przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie recyklingu lub innego niż recycling procesu odzysku odpadów opakowaniowych. Po nowelizacji kontrolę tę realizuje marszałek województwa właściwy ze względu na faktyczne miejsce prowadzenia działalności przez tych przedsiębiorców. Do tej pory kontrolę tę sprawował marszałek właściwy ze względu na miejsce ich siedziby.

Powrót

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012