Blog Koksztys
Nowe przepisy ustawy o ochronie zwierząt

Tytułem wstępu warto przypomnieć, że według art. 6 ust. 2 tejże Ustawy za znęcanie się nad zwierzętami uważa się zadawanie albo świadome dopuszczenie do zadawania bólu lub cierpienia zwierzęciu. Przepis ten przedstawia katalog otwarty zachowań, kwalifikowanych jako znęcanie się nad zwierzętami, co oznacza, że również zachowania wprost niewymienione w Ustawie, mogą zostać uznane przez Sąd za znęcanie się nad zwierzętami – oczywiście po wnikliwym zbadaniu sprawy i istnieniu podstaw do takiego stwierdzenia.

Wśród zachowań wprost wymienionych można znaleźć m. in.: umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, znakowanie zwierząt stałocieplnych przez wypalanie lub wymrażanie, bicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi w urządzenia obliczone na sprawianie specjalnego bólu, bicie po głowie, dolnej części brzucha, dolnych częściach kończyn czy też trzymanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji.

 

Zaostrzenie kar

Nowa ustawa zaostrzyła kary za zabijanie, uśmiercanie lub znęcanie się nad zwierzętami. Za te czyny grozi obecnie kara do 3 lat pozbawienia wolności, a nie jak dotychczas do lat 2. W przypadku popełnienia tych czynów ze szczególnym okrucieństwem górna granica kary również została zaostrzona i wynosi do lat 5 – do tej pory kara ta przewidywała maksymalnie 3 lata pozbawienia wolności.

 

Nowe środki karne – zakaz posiadania zwierząt

Ustawa wprowadziła nowe środki karne. Wśród nich została przewidziana możliwość orzekania wobec sprawców czynów zabronionych skierowanych przeciwko zwierzętom, całkowitego zakazu posiadania określonej kategorii, a nawet wszelkich zwierząt. Wskazany środek karny może być nałożony na sprawców przestępstw związanych z nielegalnym zabijaniem, uśmiercaniem albo ubojem zwierzęcia. Czas, na jaki może zostać orzeczony zakaz posiadania zwierząt wynosi minimum rok, przy czym górna granica został wydłużona z 10 do 15 lat.

 

Większa dolegliwość środków karnych

Elementem uzupełniającym powyższe regulacje jest zwiększenie dolegliwości kary finansowej nakładanej na sprawcę. Założeniem ustawodawcy jest to, by kara była nieuchronna i dolegliwa. W związku z tym, w przypadku skazania sprawcy, Sąd obligatoryjnie zasądza nawiązkę. Nawiązka ta może być wymierzona w wysokości od 1000 zł do 100 000 zł, przy czym będzie ona stanowić wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt, bowiem ustawodawca wyraźnie wskazał, że winna ona być przekazana na wskazany cel związany z ochroną zwierząt.

 

Malwina Kunaj
Prawnik
Kancelaria Koksztys

Powrót

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012