Blog Koksztys
KONSTYTUCJA BIZNESU

26 stycznia 2018 r. Sejm przyjął pakiet 5 ustaw, które zwane są powszechnie Konstytucją Biznesu. Pakiet ten obejmuje następujące ustawy: Prawo przedsiębiorców; ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP; ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

 

Celem Konstytucji Biznesu jest zreformowanie oraz uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności. Pierwszorzędną ustawą w ramach Konstytucji Biznesu będzie Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, które określi najważniejsze prawa przedsiębiorcy i zasady prowadzenia działalności gospodarczej. Z kolei do najważniejszych rozwiązań objętych tą regulacją zaliczyć należy przede wszystkim ulgi na start dla początkujących przedsiębiorców ukazane w nowej odsłonie, wprowadzenie zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy, czy też utworzenie instytucji działalności nierejestrowej.

 

Szczególne zmiany zajdą w relacjach przedsiębiorca – urzędnik. Po wejściu w życie zmian przedsiębiorca nie będzie musiał udowadniać swojej uczciwości, bowiem istniało będzie domniemanie uczciwości przedsiębiorcy. Wątpliwości co do okoliczności konkretnej sprawy będą rozstrzygane na jego korzyść. Nowością będzie również zakaz nakładania na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń, tzw. zasada proporcjonalności. Innymi słowy oznacza to, że Urząd nie będzie mógł np. żądać od przedsiębiorcy dokumentów, którymi już dysponuje. Nowością będzie również możliwość załatwiania niektórych prostych spraw urzędowych przez telefon, e-mail lub za pomocą innych środków komunikacji. Co istotne, zostanie również wprowadzona zasada: co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone.

 

Zawieszenie działalności gospodarczej

Konstytucja Biznesu wprowadzi również zmiany w zakresie zawieszania działalności gospodarczej. Dotychczasowa regulacja umożliwiała przedsiębiorcy jedynie zawieszenie działalności gospodarczej w przypadku, gdy nie zatrudniał on pracowników. Zmiana rozszerzy tę możliwość również na przedsiębiorcę, który ma pracowników, jednakże warunkiem będzie to, że w momencie zawieszenia działalności pracownicy ci będą przebywać na urlopach związanych z rodzicielstwem, tj. na urlopie macierzyńskim, na urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, na urlopie wychowawczym lub na urlopie rodzicielskim. W sytuacji gdy urlop rodzicielski skończy się zanim nastąpi odwieszenie przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, pracownikowi, który zakończył jeden z urlopów związanych z rodzicielstwem do chwili zakończenia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia obliczonego, jak wynagrodzenie za przestój, zgodnie z art. 81 Kodeksu pracy.

 

Ulga „na start”

Zmiana ta dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą. Nowi przedsiębiorcy będą zwolnieni ze składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy swojej działalności. Przedsiębiorca, który będzie mógł skorzystać z tej ulgi powinien być osobą fizyczną i podejmować działalność gospodarczą po raz pierwszy albo ponownie ale po upływie co najmniej 5 lat. W ustawie Prawo przedsiębiorców zostało również wskazane, że przedsiębiorca nie może wykonywać czynności w ramach działalności na rzecz swego byłego pracodawcy, na rzecz którego w obecnym lub uprzednim roku kalendarzowym wykonywał czynności wchodzące w zakres tej działalności. Obecnie przedsiębiorca musiał zgłosić się w terminie 7 dni do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Zmiana znacznie wydłuży ten termin – z 7 dni do 6 miesięcy. W terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności przedsiębiorca będzie musiał dokonać obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (wydłużony termin nie dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne, które będzie obowiązkowe także dla przedsiębiorców korzystających z ulgi). Następie po upływie tego okresu przedsiębiorca będzie uprawniony do skorzystania przez 2 lata z tzw. małego ZUS-u.

Zmiany dotyczą również okresu zawieszenia działalności gospodarczej. Dotychczas okres ten wynosił od 30 dni do maksymalnie 24 miesięcy. Okresy te nie ulegną zmianie w stosunku do przedsiębiorcy wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Jednakże w stosunku do przedsiębiorcy, który jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej terminy te zostaną zmienione, przy czym dotyczyć to będzie jedynie górnej granicy na jaki może zostać zawieszona działalność gospodarcza. Ustawodawca przewidział wydłużenie tego terminu z 24 miesięcy na czas nieokreślony, przy czym należy pamiętać, że nie krótszy niż 30 dni.

 

Tzw. działalność nierejestrowa

Działalność nierejestrowana to działalność, która jest całkowicie legalna, ale nie wymaga rejestrowania w ewidencji działalności gospodarczej. Prowadzenie działalności nierejestrowej będzie możliwe dla osób, które wykonują działalność osobiście, jak również przez ostatnie 5 lat nie prowadziły firmy. Przepisy w tym zakresie będą dotyczyć przede wszystkim drobnej działalności zarobkowej osób fizycznych, np. okazjonalnych usług czy dorywczego handlu. W przypadku, gdy przychody z takiej działalności gospodarczej nie przekroczą w żadnym miesiącu wykonywania działalności 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, działalność taka nie będzie mogła być uznawana za działalność gospodarczą, a tym samym nie będzie obowiązku jej rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 Większość z opisanych zmian wejdzie w życie po upływie 30 dni licząc od dnia ogłoszenia, a zatem prawdopodobnie w kwietniu 2018 r. 

 

Malwina Kunaj
Prawnik
Kancelaria Koksztys

Powrót

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012