Blog Koksztys
Jak założyć spółkę jawną?

Spółka jawna jest osobową spółką prawa handlowego, która prowadzi działalność gospodarczą pod własną firmą.

 

Jedną z cech charakterystycznych, odróżniających spółkę jawną od spółki cywilnej jest odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Każdy wspólnik spółki jawnej odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami i ze spółką. Z tym, że wierzyciel może prowadzić egzekucję z majątku wspólników dopiero wtedy, kiedy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Podkreślić również należy, że zgodnie z art. 33 Kodeksu Spółek Handlowych ten kto zawiera umowę spółki jawnej z przedsiębiorcą jednoosobowym, który wniósł do spółki przedsiębiorstwo, odpowiada także za zobowiązania powstałe przy prowadzeniu tego przedsiębiorstwa przed dniem utworzenia spółki do wartości wniesionego przedsiębiorstwa według stanu w chwili wniesienia, a według cen w chwili zaspokojenia wierzyciela. Oznacza to, że jeśli wkładem do spółki będzie przedsiębiorstwo, drugi wspólnik będzie odpowiadał za zobowiązania przedsiębiorstwa powstałe przed zawiązaniem spółki na zasadach wskazanych w art. 33 Kodeksu Spółek Handlowych.

 

Umowa spółki jawnej powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Natomiast jeżeli wkładem do majątku spółki ma być nieruchomość, umowa spółki powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego.

 

Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych określają obligatoryjne elementy umowy spółki jawnej, tj. firmę i siedzibę spółki, określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość, przedmiot działalności spółki, czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

 

W umowie można również określić stosunki pomiędzy wspólnikami, np. zasady reprezentacji, prowadzenia spraw, określenie udziałów w zyskach i stratach, zasady zbycia praw i obowiązków wspólnika.
Spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Oznacza to, że po podpisaniu umowy spółki należy złożyć wniosek o wpis spółki jawnej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosek składa się do sądu właściwego ze względu na siedzibę spółki na formularzu KRS-W1 w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy spółki. Ponadto do wniosku należy dołączyć druki KRS – WB (dotyczący wspólników), KRS – WK (dotyczący sposobu reprezentacji), KRS – WM (dotyczący przedmiotu działalności spółki).

 

Wniosek o zarejestrowanie spółki podlega stałej opłacie sądowej w wysokości 500,00 zł. Dodatkowo należy uiść opłatę w wysokości 100,00 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dowody wpłaty tych opłat należy dołączyć do wniosku. Ponadto do wniosku dołączyć należy umowę spółki, listę wspólników wraz z ich imieniem, nazwiskiem i adresem oraz złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki.

 

Katarzyna Staszczyk
Prawnik
Kancelaria Koksztys

Powrót

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012