Blog Koksztys
Diety dla pracownika w delegacji zagranicznej

W dzisiejszych czasach przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na świadczenie usług nie tylko w kraju, ale również poza jego granicami. Pracodawcy wysyłają swoich pracowników w delegacje, co wiąże się z koniecznością rozliczania należności z tytułu podróży służbowych. Istotnym obowiązkiem, związanym z delegowaniem pracownika, jest opłacenie tzw. diety. Jakie są zasady wypłaty diety za delegację zagraniczną? Jakie są obowiązujące stawki diet?

 

Obowiązek pokrycia kosztów związanych z podróżą służbową określony został w art. 775 Kodeksu pracy.
Zgodnie z treścią § 3 tego artykułu, warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej pracownikowi zatrudnionemu u pracodawcy niebędącego państwową lub samorządową jednostką sfery budżetowej określa się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania.

 

Ustawodawca zastrzega, że zgodnie z ustalonymi przez takiego pracodawcę warunkami, dieta za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju nie może być niższa niż dieta w stawce określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, zwanym dalej rozporządzeniem. W przypadku, gdyby z układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę nie wynikała wysokość diet, zastosowanie będą miały stawki, określone w rozporządzeniu. Przykładowo, stawka diety dla pracownika delegowanego do Niemiec wynosi 49 EURO.

 

O ile pracodawca nie ustali odmiennych warunków wypłacania wynagrodzeń, zastosowanie będą miały poniższe reguły. Dieta w czasie podróży zagranicznej jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki.

Należność z tytułu diet oblicza się w następujący sposób:
– za każdą dobę podróży zagranicznej przysługuje dieta w pełnej wysokości;
– za niepełną dobę podróży zagranicznej:
a) do 8 godzin – przysługuje 1/3 diety,
b) ponad 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety,
c) ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Czas podróży zagranicznej liczy się w przypadku odbywania jej środkami komunikacji:
1) lądowej – od chwili przekroczenia granicy państwowej w drodze za granicę do chwili jej przekroczenia w drodze powrotnej do kraju;
2) lotniczej – od chwili startu samolotu w drodze za granicę z ostatniego lotniska w kraju do chwili lądowania samolotu w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju;
3) morskiej – od chwili wyjścia statku (promu) z ostatniego portu polskiego do chwili wejścia statku (promu) w drodze powrotnej do pierwszego portu polskiego.
Pracownikowi, któremu zapewniono w czasie podróży zagranicznej bezpłatne, całodzienne wyżywienie, przysługuje 25% diety ustalonej w powyższy sposób.

Kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:
1) śniadanie – 15% diety;
2) obiad – 30% diety;
3) kolacja – 30% diety.

Za każdy dzień pobytu w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym w czasie podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje 25% diety.

Należy przypomnieć, iż w związku z podróżą służbową, pracownikowi przysługuje również zwrot wydatków na:
– przejazdy,
– dojazdy środkami komunikacji miejscowej,
– noclegi,
– inne niezbędne, udokumentowane wydatki, określone lub uznane przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

 

Agnieszka Przybylska
Prawnik
Kancelaria Koksztys

Powrót

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012