Blog Koksztys
Czy pracownik zatrudniony na stanowisku przedstawiciela handlowego powinien mieć skierowanie na badania psychotechniczne?

Zgodnie z art. 229 § 4a kodeksu pracy (dalej k.p.) wstępne, okresowe i kontrolne badania przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Wobec powyższego należy wskazać, iż szczegółowy rodzaj i zakres badań profilaktycznych uregulowany został w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (dalej r.b.l.).

Co do zasady skierowanie pracownika na badania psychotechniczne przez pracodawcę powinny wynikać z przepisów branżowych. Jednakże w przypadku przedstawicieli handlowych istnieje pewien spór, dlatego w skierowaniu na badania pracodawca powinien wskazać, iż pracownik będzie prowadził samochód, przewożąc np. towary, materiały reklamowe. Jeżeli pracownik zatrudniony na stanowisku przedstawiciela handlowego będzie przewoził wspomniane materiały powinien wówczas zostać skierowany na badania psychotechniczne. Jednakże w tym miejscu należy wskazać, iż lekarz, który będzie wykonywał badania profilaktyczne może samodzielnie podjąć decyzję aby skierować pracownika na dodatkowe badania jakimi są badania psychotechniczne. Lekarz może podjąć taką decyzję, w sytuacji kiedy stwierdzi, iż praca którą będzie wykonywać wymaga od takiego pracownika sprawności psychoruchowej- a powyższe może zostać stwierdzone tylko po wykonaniu badań psychotechnicznych.

Dodatkowo należy wskazać, iż lekarz może podjąć taką decyzje w oparciu o wydane w 2008 r. przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi oraz Konsultanta Krajowego Medycyny Pracy wytyczne, zgodnie z którym przy badaniu osób zatrudnionych na stanowisku m.in. przedstawicieli handlowych, a także innych pracowników użytkujących samochód służbowy – obowiązują badania psychotechniczne.

Względem powyższego należy wskazać, iż lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne powinien także skierować takiego pracownika na badania psychotechniczne zatem Pracodawca, zatrudniając pracownika na stanowisku przedstawiciela handlowego na skierowaniu na badania wskazać, iż pracownik będzie zatrudniony na ww. stanowisku oraz, że będzie prowadził pojazd i przewoził materiały reklamowe, co wiązać będzie się z faktem skierowania wspomnianego pracownika na badania psychotechniczne.

Agnieszka Wolszczak – Wiśniewska
Prawnik
Kancelaria Koksztys

Powrót

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012