Blog Koksztys
Czy kierowcy będą zwolnieni z obowiązku posiadania dowodu rejestracyjnego?

Czy od 04.06.2018 r. kierowcy będą zwolnieni z obowiązku posiadania dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej?

 

W dniu 04.06.2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw ( z pewnymi wyjątkami wskazanymi w art. 19 pkt. 1,2,3,4 ww. ustawy). Zgodnie z treścią art. 1 pkt. 1 a) ww . ustawy – w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym w art. 38 uchyla się pkt. 2 i 3.

 

W tym miejscu należy wskazać, iż art. 38 pkt. 2 i 3 ustawy o ruchu drogowym dotyczyły obowiązku posiadania przez kierowcę przy sobie oraz okazania na żądanie uprawnionego organu – dokumentu stwierdzającego dopuszczenie pojazdu do ruchu (tj. dowodu rejestracyjnego) oraz dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie.

 

Względem powyżej wskazanego przepisu należy odnieść się także do art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, który stanowi, że:

„Art. 17. 1. Do czasu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie informacji do centralnej ewidencji pojazdów o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) oraz o informacji o jego zwrocie w sposób, o którym mowa w art. 132 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą: 1) art. 38, art. 129 ust. 2 pkt 2, art. 129b ust. 3 pkt 2, art. 132, art. 134 i art. 134a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się;”

 

Zgodnie z treścią zacytowanego przepisu należy mieć na względzie, iż do czasu dopóki nie zostaną w pełni wdrożone wszelkie stosowne rozwiązania w CEPIK 2.0 – kierowcy będą w obowiązku nadal posiadać przy sobie dowód rejestracyjny oraz polisę OC.

 

Kiedy zatem, kierowcy będą mogli jeździć bez obowiązku posiadania dowodu rejestracyjnego oraz polisy OC ? Niestety, nie można aktualnie wskazać konkretnego terminu, ponieważ jak zostało wskazane w art. 17 ust. 2 ww. ustawy zmieniającej:

„17.2.: Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w swoim dzienniku urzędowym oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej komunikat określający termin wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w ust. 1. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 3 miesięcy przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.”

 

Względem powyższego należy zatem podkreślić, iż zniesienie obowiązku posiadania przez kierowców dowodu rejestracyjnego oraz policy OC będzie możliwe dopiero kiedy Ministerstwo Cyfryzacji wdroży i dostosuje do powyższych rozwiązań system CEPIK 2.0., a o przedmiotowych kwestiach zostaniemy poinformowani w Biuletynie Informacji Publicznej z zachowaniem 3 miesięcznego okresu.

 

Agnieszka Wolszczak – Wiśniewska
Prawnik
Kancelaria Koksztys

Powrót

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012