Blog Koksztys

W dniu 26 czerwca 2018 r. rząd przyjął projekt ustawy mającej na celu obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, nowe przepisy mają wejść w życie w styczniu 2019 r. (więcej…)

Więcej

Coraz bardziej przejrzysta, lecz niekoniecznie korzystna dla zainteresowanych regulacja opodatkowania tych operacji. (więcej…)

Więcej

Odnośnie wliczania okresów nauki do stażu pracy mającego wpływ na wymiar urlopu pracownika, w pierwszej kolejności należy zacząć od powołania art. 155 k.p., którego § 1 wskazuje, że do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia: (więcej…)

Więcej

Mechanizm ten polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę zostaje podzielona na dwie kwoty: kwotę netto oraz kwotę pokrywającą podatek VAT. Zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto trafia na rachunek bankowy dostawcy, a pozostałe środki odpowiadające wartości podatku od towarów i usług wpływają na odrębny rachunek VAT. Nabywca dokonuje jednego specjalnego przelewu (udostępnionego przez bank), a rozdzielenie płatności następuję automatycznie. (więcej…)

Więcej

5 lipca 2018r. została uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw. Ustawa stanowić ma transpozycję do prawa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know – how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem. W/w ustawa nowelizuje nie tylko ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ale również kodeks postepowania cywilnego i szereg ustaw szczególnych. Na potrzeby niniejszego artykułu, wskazane zostaną jedynie zmiany dotyczące ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. (więcej…)

Więcej

Od kilku miesięcy skrót RODO pojawia się niemal codziennie w mediach. Na temat nowego sposobu chronienia danych osobowych napisano już wiele, jednak okazuje się, że nie wszystko. Nic dziwnego – w końcu temat jest nieskończenie obszerny, pełen możliwości do interpretacji itp. Wszelkie jednak teoretyczne rozważania stają się błahe, gdy powtarzany jak mantra czteroliterowy skrót bezpośrednio uderza w osoby szukające pomocy i związanej z nią informacji. (więcej…)

Więcej

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012