Blog Grupy Koksztys
Pełnomocnictwo do reprezentowania w sprawach przez Urzędem Skarbowy

Sposób udzielania pełnomocnictwa oraz jego zakres do reprezentowania podmiotu w postępowania przed Urzędem Skarbowym regulują przepisy szczególne zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa, przedmiotowa kwestia została uregulowana w art. 138 a, która opisuje szczegółowo rodzaje pełnomocnictw, które mogą zostać udzielone osobie, która reprezentuje podmiot(...)

Dowiedz się więcej
Wynagrodzenie ryczałtowe w umowie o dzieło

W umowie o dzieło strony mogą dokonać wyboru formy wynagrodzenia. Kodeks cywilny przewiduje dwie formy wynagrodzenia przy umowie o dzieło, tj. wynagrodzenie kosztorysowe (art. 629 k.c.) oraz wynagrodzenie ryczałtowe (art. 632 k.c.). Przyjmujący zamówienie bardzo często decydują się na wprowadzenie do umowy wynagrodzenia ryczałtowego. Jednak warto wiedzieć z(...)

Dowiedz się więcej
Przerwanie biegu zasiedzenia

Zasiedzenie jest jedną z form nabycia własności, przewidzianą w przepisach kodeksu cywilnego. Przez zasiedzenie można nabyć własność zarówno nieruchomości, jak i rzeczy ruchomej. Przesłankami nabycia przez zasiedzenie nieruchomości są nieprzerwane posiadanie samoistne nieruchomości oraz upływ określonego czasu (20 lat lub 30 lat, w zależności od dobrej lub złej wiary(...)

Dowiedz się więcej
(Nie)legalnie śledzeni na L4

„Weryfikacja zwolnień lekarskich pracownika”, „Kontrola pracownika na L4” – tego rodzaju ogłoszenia, o zakresie usług można bez trudu znaleźć na stronach internetowych większości biur detektywistycznych. Rosnąca popularność usługi wśród pracodawców walczących z plagą „lewych zwolnień” wynika z wysokiej skuteczności i efektywności takiej kontroli. W tym miodnym pomyśle jest jednak(...)

Dowiedz się więcej
Niższa opłata sądowa w postępowaniu uproszczonym

Postępowanie uproszczone regulowane jest przepisami art. 5051 - 50514. Kodeksu postępowania cywilnego. Według stanu prawnego na dzień 31 maja 2017 r. w postępowaniu uproszczonym rozpoznawane są sprawy o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi,(...)

Dowiedz się więcej
Nagroda i premia dla pracownika

Mając na względzie dyspozycję art. 105 kodeksu pracy (dalej k.p.) należy wskazać, iż pracownikom, którzy przez wzorcowe wypełnianie swoich obowiązków przejawiania inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczynią się szczególnie do wykonywania zadań zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. (więcej…)

Dowiedz się więcej
Tłumaczenie utworu, a prawa autorskie

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Mając na uwadze art. 2 ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne z dnia 4 lutego 1994 r., (dalej pr. aut.) w kwestii możliwości tłumaczenia utworów oraz ich rozpowszechniania, przede wszystkim należy odnieść się(...)

Dowiedz się więcej
Sposoby przejęcia długu

Kodeks cywilny przewiduje możliwość, aby w miejsce dłużnika w danym stosunku zobowiązaniowym, wstąpiła osoba trzecia. W praktyce instytucja ta może mieć zastosowanie np. w sytuacji kiedy bliska nam osoba będąca dłużnikiem nie jest w stanie spłacić swojego zobowiązania, a my aby jej pomóc przejmujemy jej dług i za nią(...)

Dowiedz się więcej
Przeniesienie uprawnień z koncesji w zakresie usług ochrony osób i mienia

Prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia, co do zasady zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.) wymaga uzyskania koncesji, określającej zakres i formy prowadzenia tych usług.(...)

Dowiedz się więcej
Zmiana procedury administracyjnej – mniej w urzędzie petenta a więcej klienta

Napisać, że zmieni się procedura administracyjna stosowana w urzędach to jak nic nie napisać. Jest to bowiem największa zmiana kodeksu postępowania administracyjnego od czasu jego uchwalenia w 1960 r. Przepisy stworzone prawie 70 lat temu nie przystają już w pełni do obecnych stosunków społecznych w szczególności do coraz bardziej(...)

Dowiedz się więcej

Kalendarium

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012