Blog Koksztys

Mechanizm ten polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę zostaje podzielona na dwie kwoty: kwotę netto oraz kwotę pokrywającą podatek VAT. Zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto trafia na rachunek bankowy dostawcy, a pozostałe środki odpowiadające wartości podatku od towarów i usług wpływają na odrębny rachunek VAT. Nabywca dokonuje jednego specjalnego przelewu (udostępnionego przez bank), a rozdzielenie płatności następuję automatycznie. (więcej…)

Więcej

5 lipca 2018r. została uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw. Ustawa stanowić ma transpozycję do prawa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know – how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem. W/w ustawa nowelizuje nie tylko ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ale również kodeks postepowania cywilnego i szereg ustaw szczególnych. Na potrzeby niniejszego artykułu, wskazane zostaną jedynie zmiany dotyczące ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. (więcej…)

Więcej

Od kilku miesięcy skrót RODO pojawia się niemal codziennie w mediach. Na temat nowego sposobu chronienia danych osobowych napisano już wiele, jednak okazuje się, że nie wszystko. Nic dziwnego – w końcu temat jest nieskończenie obszerny, pełen możliwości do interpretacji itp. Wszelkie jednak teoretyczne rozważania stają się błahe, gdy powtarzany jak mantra czteroliterowy skrót bezpośrednio uderza w osoby szukające pomocy i związanej z nią informacji. (więcej…)

Więcej

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012