Blog Koksztys

Ryzyko takie dotyczy przedsiębiorców, którzy zarejestrowali się jako przedsiębiorcy przed 2011 r. Wcześniej bowiem przed tą datą nie było obowiązku podawania przy rejestracji swojego numeru PESEL. (więcej…)

Więcej

26 stycznia 2018 r. Sejm przyjął pakiet 5 ustaw, które zwane są powszechnie Konstytucją Biznesu. Pakiet ten obejmuje następujące ustawy: Prawo przedsiębiorców; ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP; ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej. (więcej…)

Więcej

W związku z wejściem w życie zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, od dnia 15 marca 2018 r. sprawozdanie finansowe można składać do KRS wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministra Sprawiedliwości. Składający muszą więc założyć profil zaufany ePUAP lub stworzyć podpis kwalifikowany, a następnie utworzyć konto na portalu eKRS w systemie S24. (więcej…)

Więcej

Jedno bezsprzecznie jest przesądzone – 1 stycznia 2019 roku wejdą w życie zupełnie nowe regulacje dotyczące egzekucji sądowej: Ustawa o Komornikach Sądowych i Egzekucji, a także Ustawa o Kosztach Komorniczych. Akty prawne zastąpią obecnie obowiązującą Ustawę z dnia 29.08.1997r. Intencją ustawodawcy było przywrócenie prestiżu zawodowi Komornika, jak również uniknięcie sytuacji, w których podczas przeprowadzanych czynności zostają naruszone przepisy. Wchodzące w życie przepisy w istotny sposób zmienią sytuację zarówno Komorników, ale przede wszystkim wierzycieli – analiza Krzysztofa Łacińskiego, prawnika z Kancelarii Prawa Gospodarczego Koksztys. (więcej…)

Więcej

Dopuszczalność zastrzeżenia kary umownej w umowie o zakazie konkurencji to zagadnienie bardzo istotne zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracownika. Stanowi zabezpieczenie interesów zatrudniającego, a w przypadku naruszenia zakazu może powodować bardzo dotkliwe konsekwencje dla pracownika. (więcej…)

Więcej

Tytułem wstępu warto przypomnieć, że według art. 6 ust. 2 tejże Ustawy za znęcanie się nad zwierzętami uważa się zadawanie albo świadome dopuszczenie do zadawania bólu lub cierpienia zwierzęciu. Przepis ten przedstawia katalog otwarty zachowań, kwalifikowanych jako znęcanie się nad zwierzętami, co oznacza, że również zachowania wprost niewymienione w Ustawie, mogą zostać uznane przez Sąd za znęcanie się nad zwierzętami – oczywiście po wnikliwym zbadaniu sprawy i istnieniu podstaw do takiego stwierdzenia. (więcej…)

Więcej

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012