Blog Koksztys

Niebawem wejdzie w życie tzw. Konstytucja Biznesu, czyli pakiet ustaw, mających zreformować przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Jedną z kluczowych zmian będzie wprowadzenie „ulgi na start”, polegającej na możliwości skorzystania przez przedsiębiorcę ze zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia przez niego działalności. Projekt ustawy Prawo przedsiębiorców zakłada, że wspomniana ulga wejdzie w życie od 31 marca 2018 roku. (więcej…)

Więcej

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, tj. z art. 353 1 k.c. strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Zasada zawarta w wyżej wymienionym przepisie to zasada swobody umów. W myśl tej zasady strony umowy, mogą treść łączącej ich umowy uregulować w sposób dowolny i to strony umowy mają realny wpływ na jej brzmienie. (więcej…)

Więcej

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (dalej k.s.h.) Spółka jawna (…) może być przekształcona w inną spółkę prawa handlowego  tzw. spółkę przekształconą. Ogólne przepisy regulujące przekształcanie spółek zostały zawarte w przepisach od art. 551 – 570 k.s.h. Natomiast szczegółowe uregulowania dotyczące przekształcenia spółki osobowej (którą jest spółka jawna) w spółkę kapitałową (spółkę z o.o.) zostały zawarte w art. 571 i 572 k.s.h. (więcej…)

Więcej

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012