Blog Koksztys

Sąd Najwyższy w lutym 2018 r. ponownie zajął się kwestią zasadności odebrania prawa jazdy do kierowania pojazdami mechanicznymi za jazdę na rowerze pod wpływem alkoholu. Zasadnicze zmiany w tym zakresie miały miejsce już w 2015 r. Już wtedy Sąd Najwyższy orzekł, że z treści obecnie obowiązującego przepisu jednoznacznie wynika, że w przypadku ukarania za wykroczenie polegające na prowadzeniu w stanie nietrzeźwości pojazdu innego niż mechaniczny, zakaz prowadzenia pojazdów, jaki może być orzeczony, nie dotyczy pojazdów mechanicznych. (więcej…)

Więcej

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Obowiązek ten wynika wprost z przepisów prawa pracy m.in. z art. 17 kodeksu pracy zgodnie z którym pracodawca jest obowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Ponadto obowiązek ten został również wymieniony w katalogu obowiązków pracodawcy, tj. w art. 94 pkt 6 kodeksu pracy. (więcej…)

Więcej

Należy mieć na uwadze, iż w związku z monitoringiem wizyjnym w miejscu pracy, przede wszystkim mamy do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. (więcej…)

Więcej

Jednym ze sposobów dziedziczenia – poza dziedziczeniem ustawowym – jest dziedziczenie na podstawie testamentu. W kodeksie cywilnym uregulowane zostały różne rodzaje testamentu, jednakże bez względu na rodzaj testamentu, każdy testament może być obarczony wadami oświadczenia woli lub nie spełniać określonych wymogów, co w konsekwencji prowadzi do nieważności testamentu. (więcej…)

Więcej

Pod koniec 2017 r. Rada Ministrów na posiedzeniu rządu przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 2286) , który został przedłożony przez szefa MSWiA. Przyjęcie nowelizacji o ewidencji ludności spowodowało utrzymanie obowiązku meldunkowego, który miał zostać zniesiony wraz z początkiem 2018 r. Oznacza to, że od 1 stycznia 2018 roku obowiązek meldunkowy nadal obowiązuje. (więcej…)

Więcej

Na skutek zmian w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa od 1 stycznia 2016 r. lekarze mogli wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. To uprawnienie od 1 lipca 2018 r. stanie się obowiązkiem, co oznacza iż od tego dnia lekarze będą wystawiać zwolnienia lekarskie tylko w formie elektronicznej. (więcej…)

Więcej

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012