Blog Koksztys

Od 1 stycznia 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do 2.100 zł. Jest to o 100 zł więcej w porównaniu z minimalnym wynagrodzeniem za pracę obowiązującym w 2017 roku. Wzrosła również minimalna stawka godzinowa, która od dnia 1 stycznia 2018 r. wynosi 13,70 zł. W 2017 roku było to 13 zł. Zmiany zostały wprowadzone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018r. (Dz. U. poz. 1747). (więcej…)

Więcej

W dniu 01.01.2018r. weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 150). Zmiany te wprowadziły zasady ustalania i pobierania opłaty recyclingowej. Ich celem jest zmniejszenie zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy. (więcej…)

Więcej

Pobieranie przez sklepy opłat innych niż marża handlowa – problematyka tzw. opłat półkowych. (więcej…)

Więcej

Osoby niepełnosprawne, mają pełne prawo podjąć zatrudnienie, czy też prowadzić własną działalność gospodarczą. Zasady oraz warunki zatrudnienia osób niepełnosprawnych uzależnione są m.in. od stopnia niepełnosprawności. Kwestie związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych reguluje m.in. ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.). Niniejszy artykuł ma na celu jedynie przedstawienie ogólnych uwag dotyczących w/w zagadnienia. (więcej…)

Więcej

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012