Blog Koksztys

Sposób udzielania pełnomocnictwa oraz jego zakres do reprezentowania podmiotu w postępowania przed Urzędem Skarbowym regulują przepisy szczególne zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa, przedmiotowa kwestia została uregulowana w art. 138 a, która opisuje szczegółowo rodzaje pełnomocnictw, które mogą zostać udzielone osobie, która reprezentuje podmiot przed Urzędem Skarbowym. Zatem w oparciu o art. 138 a § 1 „ strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jego osobistego działania.” Natomiast § 2 ww. przepisu wskazuje, iż pełnomocnictwo może być ogólne, szczególne bądź do doręczeń. (więcej…)

Więcej

W umowie o dzieło strony mogą dokonać wyboru formy wynagrodzenia. Kodeks cywilny przewiduje dwie formy wynagrodzenia przy umowie o dzieło, tj. wynagrodzenie kosztorysowe (art. 629 k.c.) oraz wynagrodzenie ryczałtowe (art. 632 k.c.). Przyjmujący zamówienie bardzo często decydują się na wprowadzenie do umowy wynagrodzenia ryczałtowego. Jednak warto wiedzieć z czym wiąże się taka decyzja i jakie ryzyko ze sobą niesie. (więcej…)

Więcej

Zasiedzenie jest jedną z form nabycia własności, przewidzianą w przepisach kodeksu cywilnego. Przez zasiedzenie można nabyć własność zarówno nieruchomości, jak i rzeczy ruchomej. Przesłankami nabycia przez zasiedzenie nieruchomości są nieprzerwane posiadanie samoistne nieruchomości oraz upływ określonego czasu (20 lat lub 30 lat, w zależności od dobrej lub złej wiary posiadacza). W przypadku rzeczy ruchomych przesłankami ich nabycia przez zasiedzenie jest również ciągłe posiadanie samoistne rzeczy, upływ określonego terminu (3 lata) i dobra wiara posiadacza. (więcej…)

Więcej

„Weryfikacja zwolnień lekarskich pracownika”, „Kontrola pracownika na L4” – tego rodzaju ogłoszenia, o zakresie usług można bez trudu znaleźć na stronach internetowych większości biur detektywistycznych. Rosnąca popularność usługi wśród pracodawców walczących z plagą „lewych zwolnień” wynika z wysokiej skuteczności i efektywności takiej kontroli. W tym miodnym pomyśle jest jednak wiadro dziegciu – istnieją poważne wątpliwości czy działania takie są legalne. (więcej…)

Więcej

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012