Blog Koksztys

Postępowanie uproszczone regulowane jest przepisami art. 5051 – 50514. Kodeksu postępowania cywilnego. Według stanu prawnego na dzień 31 maja 2017 r. w postępowaniu uproszczonym rozpoznawane są sprawy o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty, jak w też w sprawach o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu. (więcej…)

Więcej

Mając na względzie dyspozycję art. 105 kodeksu pracy (dalej k.p.) należy wskazać, iż pracownikom, którzy przez wzorcowe wypełnianie swoich obowiązków przejawiania inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczynią się szczególnie do wykonywania zadań zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. (więcej…)

Więcej

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Mając na uwadze art. 2 ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne z dnia 4 lutego 1994 r., (dalej pr. aut.) w kwestii możliwości tłumaczenia utworów oraz ich rozpowszechniania, przede wszystkim należy odnieść się do treści art. 2 ust. 1 pr. autorskiego, który wskazuje, iż: „opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa utworu pierwotnego.” (więcej…)

Więcej

Kodeks cywilny przewiduje możliwość, aby w miejsce dłużnika w danym stosunku zobowiązaniowym, wstąpiła osoba trzecia. W praktyce instytucja ta może mieć zastosowanie np. w sytuacji kiedy bliska nam osoba będąca dłużnikiem nie jest w stanie spłacić swojego zobowiązania, a my aby jej pomóc przejmujemy jej dług i za nią spłacamy. (więcej…)

Więcej

Prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia, co do zasady zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.) wymaga uzyskania koncesji, określającej zakres i formy prowadzenia tych usług. (więcej…)

Więcej

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012