Blog Koksztys

Niejednokrotnie zdarza się, iż pracownik, kończący pracę u jednego pracodawcy, zatrudnia się w firmie konkurencyjnej lub zakłada własną działalność gospodarczą o takim samym profilu, jak były pracodawca. W praktyce mogą wystąpić sytuacje, w których pracownik będzie wykorzystywał informacje przekazane mu przez byłego pracodawcę, chociażby po to, aby przejąć jego klientów. Należy jednak pamiętać o tym, że obowiązek zachowania tajemnicy trwa również po ustaniu stosunku pracy. (więcej…)

Więcej

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998r. (Dz.U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.) przewiduje możliwość umorzenia przez ZUS nieopłaconych składek. Dla osób będących w trudnej sytuacji finansowej, skorzystanie z możliwości, którą przewiduje w/w ustawa może być szansą na poprawienie swojej kondycji finansowej poprzez zmniejszenie ciążących na nich zobowiązań. (więcej…)

Więcej

Darowizna jest umową jednostronnie zobowiązującą na mocy której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. W praktyce nierzadko poprzez umowę darowizny przenosi się własność nieruchomości, gospodarstwa rolnego. W relacjach pomiędzy członkami rodziny bardzo często dochodzi do sytuacji, w której rodzice lub dziadkowie przekazują nieruchomość swoim dzieciom, czy też wnukom. (więcej…)

Więcej

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012