Blog Koksztys

Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy, które wprowadziła ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r., poz. 2255). Regulacja ustawowa wprowadzona przez ustawodawcę, stanowi jeden z elementów realizacji tzw. pakietu „100 zmian dla firm”. Celem nadrzędnym nowych przepisów jest umożliwienie prowadzenia działalności gospodarczej małym i średnim przedsiębiorstwom na bardziej przejrzystych i przede wszystkim prostszych do zrozumienia zasadach. Wśród przepisów powyższej ustawy znalazły się także nowe uregulowania w zakresie prawa pracy. (więcej…)

Więcej

10 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa w zakresie swojej regulacji wdrażająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich) (Dz. Urz. UE L 165 z 18.06.2013, str. 63). (więcej…)

Więcej

Możliwość wystawiania faktur w formie elektronicznych została uregulowana w Ustawie o podatku od towarów i usług. Powyższa ustawa reguluje dokładny sposób, w jakich okolicznościach przedsiębiorca ma możliwość wystawienia elektronicznej faktury, jakie wymogi ze strony wystawcy oraz odbiorcy powinny zostać spełnione, w jaki sposób powinny być udostępnione oraz w jaki sposób powinny być przechowywane. (więcej…)

Więcej

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012