Blog Koksztys

Temat ten jest istotny z punktu widzenia przedsiębiorcy, który planuje rozpocząć wykonywanie działalności o innym profilu w dotychczasowym lokalu lub budynku, w związku z czym może istnieć obowiązek zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania tego lokalu lub budynku. (więcej…)

Więcej

Spółki prawa handlowego dzielą się na spółki osobowe (jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna) oraz spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna). Z uwagi na duże udogodnienia podatkowe jak i możliwość ograniczenia ewentualnych skutków niepowodzenia na rynku, dużą popularnością cieszy się prowadzenie działalności w formie spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Poniżej chciałbym poruszyć kwestię zakładania spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. (więcej…)

Więcej

Nabycie przez cudzoziemca prawa własności nieruchomości wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych. (więcej…)

Więcej

Powszechnie wiadomo, iż wierzyciel może dochodzić swojej wierzytelności od dłużnika drogą polubowną (polegającą na nakłonienia dłużnika do spłaty długu w toku negocjacji- często za pomocą firmy windykacyjnej ) lub drogą przymusowego wyegzekwowania należności tj. skierowanie sprawy do sądu, a następnie do komornika. Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę, iż istnieje trzeci sposób rozwiązania problemu zadłużenia tzn. ugoda. W związku z tym w niniejszym artykule chciałabym przybliżyć tą formę rozwiązywania konfliktów. (więcej…)

Więcej

Po zmianie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wprowadzona została instytucja Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Podmiot ten ma za zadanie niejako zdjąć z barków samego administratora danych osobowych niektóre z „ciążących” na nim obowiązków związanych z zapewnieniem ochrony i bezpieczeństwa zbiorów przetwarzanych danych osobowych. (więcej…)

Więcej

Uznanie długu w Polskim porządku prawnym ma niezwykle doniosłe znaczenie. Otóż dzięki uznaniu długu przez dłużnika następuje przerwanie biegu przedawnienia. Najlepszą formą uznania długu jest podpisane przez dłużnika oświadczenie lub zawarcie ugody odpowiedniej treści. (więcej…)

Więcej

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012