Blog Koksztys

Zawierając umowy, w których kontrahentem jest spółka, np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, należy w pierwszej kolejności upewnić się, iż osoba z którą zawieramy umowę, jest osobą upoważnioną do reprezentacji spółki. (więcej…)

Więcej

Zasiłek pogrzebowy został uregulowany w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. (więcej…)

Więcej

Wielu przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników na podstawie umowy o pracę albo zleceniobiorców (czy wykonujących dzieło) na podstawie umowy cywilnoprawnej nie jest obcy temat egzekucji komorniczej z wynagrodzenia ich pracowników za pracę albo z wynagrodzenia zleceniobiorców za wykonane usługi. (więcej…)

Więcej

Prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą i podlegając ubezpieczeniu chorobowemu przedsiębiorca nabywa prawo do zasiłku chorobowego, niezależnie od tego czy zostanie przedsiębiorcy wydana decyzja o przyznaniu renty, czy też nie. (więcej…)

Więcej

Spółka jawna jest osobową spółką prawa handlowego, która prowadzi działalność gospodarczą pod własną firmą. (więcej…)

Więcej

ZMIANY W KODEKSIE PRACY USTANAWIAJĄCE MAKSYMALNY CZAS TRWANIA UMÓW O PRACĘ ZAWARTYCH NA CZAS OKREŚLONY

Konsekwencją wydania 13 marca 2014 r. przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeczenia w sprawie Małgorzaty Nierodzik przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy (sygnatura sprawy C-38/13), o którym pisałem na łamach bloga koksztys.pl było uchwalenie istotnej nowelizacji Kodeksu Pracy, która wejdzie w życie 22 lutego 2016 r. (więcej…)

Więcej

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012